Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Úžitkové vzory » Informácia pre prihlasovateľa

Informácia pre prihlasovateľa úžitkového vzoru

O zápis úžitkového vzoru do registra sa odporúča žiadať na predpísanom tlačive Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej "úrad").

Prihláška úžitkového vzoru musí obsahovať žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov (ďalej "žiadosť") s uvedením názvu technického riešenia v dvoch vyhotoveniach, opis technického riešenia, prípadne výkresy, najmenej jeden nárok na ochranu a anotáciu v troch vyhotoveniach.

Žiadosť a jedno vyhotovenie opisu, nárokov a výkresov musí podpísať prihlasovateľ alebo jeho zástupca, pokiaľ sú podané v papierovej forme.

Prihláška úžitkového vzoru smie obsahovať len jedno technické riešenie alebo skupinu riešení, ktoré sú navzájom spojené tak, že uskutočňujú jedinú technickú myšlienku. Ak úrad zistí, že prihláška nie je jednotná, vyzve prihlasovateľa, aby v určenej lehote tento nedostatok odstránil. Úrad prizná vylúčeným prihláškam právo prednosti pôvodnej prihlášky. Prihlasovateľ môže rozdeliť prihlášku aj z vlastného podnetu.

Podaním prihlášky úžitkového vzoru vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy, musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške úžitkového vzoru.

Úžitkovými vzormi nie je možné chrániť:

 • niektoré technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi; samotný zákaz využívania technického riešenia zákonom sa nepovažuje za rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi v zmysle tohto ustanovenia,
 • odrody rastlín a plemená zvierat,
 • v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,
 • chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a
 • diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele,
 • technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál, alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý,
 • napr. spôsoby výroby chemických látok,
 • spôsoby výroby farmaceutických látok, a medicínske použitie látok a zmesí látok
 • riešenia týkajúce sa spracovania dát na administratívne účely, obchodné účely, finančné
 • účely, manažérske účely, dozorné účely, prognostické účely alebo iné netechnické účely.

Technické riešenie musí byť v prihláške úžitkového vzoru vysvetlené tak jasne, aby ho odborník mohol uskutočniť.

Po odstránení formálnych a vecných nedostatkov podkladov prihlášky úžitkového vzoru úrad vykonáva na predmet technického riešenia rešerš na stav techniky, výsledok rešerše úrad oznámi prihlasovateľovi, prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní a zverejnenie oznámi vo vestníku.

Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od zverejnenia úradu námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra, námietky musia obsahovať právne a skutkové odôvodnenie, ako aj dôkazy, prípadne označenie dôkazov, ktoré namietateľ predloží.

Ak konanie o prihláške nebolo zastavené alebo prihláška nebola zamietnutá v rámci predbežného prieskumu, proti zápisu úžitkového vzoru do registra neboli podané námietky alebo námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra boli zamietnuté, alebo konanie o námietkach bolo zastavené, úrad zapíše úžitkový vzor do registra a prihlasovateľ sa stáva majiteľom úžitkového vzoru.

Úrad vydá majiteľovi úžitkového vzoru osvedčenie o zápise úžitkového vzoru do registra a zápis úžitkového vzoru oznámi vo vestníku.

Úžitkový vzor platí štyri roky od podania prihlášky úžitkového vzoru, prípadne od podania skoršej patentovej prihlášky so zhodným predmetom. Dobu platnosti zápisu úžitkového vzoru predĺži úrad na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru až dvakrát, vždy o tri roky.

Ak prihlasovateľ požiadal už skôr v Slovenskej republike o udelenie patentu na rovnaké technické riešenie, môže pri podaní prihlášky úžitkového vzoru požadovať priznanie dátumu podania, prípadne aj práva prednosti z tejto patentovej prihlášky (tzv. odbočenie). Úrad prizná prihláške dátum podania, prípadne aj právo prednosti z pôvodnej patentovej prihlášky, pokiaľ sa prihláška podá v priebehu konania o patentovej prihláške alebo najneskôr do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o tejto patentovej prihláške, najdlhšie však do desiatich rokov od jej podania. Prihlášku úžitkového vzoru je možné podať aj súčasne s patentovou prihláškou.

Na návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra z dôvodov stanovených zákonom. (§ 44). Výmaz úžitkového vzoru z registra má účinky, akoby úžitkový vzor nebol do registra zapísaný. Možno ho vykonať i po zániku úžitkového vzoru, ak navrhovateľ preukáže právny záujem.

Práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a uplatnenia úžitkových vzorov upravuje zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Konkrétne požiadavky na formu a obsah prihlášky úžitkového vzoru ustanovuje Inštrukcia úradu, ktorou je určená jednotná forma a požiadavky na prihlášku úžitkového vzoru.

Prihlasovateľom, ktorí nemajú potrebné patentovoprávne vedomosti a skúsenosti, sa odporúča využiť možnosť zastupovania niektorým z oprávnených patentových zástupcov, advokátov a komerčných právnikov.

Konanie o prihláške úžitkového vzoru vedie úrad s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom. Pôvodca úžitkového vzoru, pokiaľ nie je súčasne prihlasovateľom, nie je účastníkom konania.

Správne poplatky za úkony vykonávané úradom sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správne poplatky sa platia spolu s podaním žiadosti. Podanie prihlášky úžitkového vzoru podlieha správnemu poplatku 68 €, a ak je prihlasovateľom výlučne pôvodca, 34 €.

Správne poplatky sa hradia prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovým poukazom na depozitný účet úradu vedený v Štátnej pokladnici. Na platobnom doklade uveďte:

Názov účtu: Depozitný účet ÚPV SR BB
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0006 0750
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol:

Variabilný symbol je identifikáciou platby. Variabilný symbol je vždy tvorený desaťmiestnym číselným kódom. Tento kód začína zľava jednomiestnym prefixom 2, po ktorom nasleduje deväťmiestne číslo prihlášky, ktoré prideľuje úrad.
(Napr.: 2000481999 je variabilný symbol pre prihlášku úžitkového vzoru zn. spisu PUV 48-99, 2500032007 je variabilný symbol pre prihlášku úžitkového vzoru zn. spisu PUV 50003-2007).

Špecifický symbol:

 • 08 (v prípade podania prihlášky úžitkového vzoru pôvodcom alebo spolupôvodcami)
 • 09 (v prípade podania prihlášky úžitkového vzoru iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami)

Podrobnejšie informácie o zložení variabilného symbolu.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky