Preskočiť na obsah

Často kladené otázky -
Úžitkové vzory

  •  Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch
  •  Vyhláška č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch

Čo je možné chrániť úžitkovým vzorom?
Úžitkovým vzorom je možné ochrániť technické riešenie, ktoré je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Ako prebieha konanie o zápise úžitkového vzoru do registra?
Konanie o prihláške úžitkového vzoru je založené na tzv. registračnom princípe. Úrad podrobí prihlášku úžitkového vzoru tzv. prieskumu spôsobilosti na zápis do registra.
Ak konanie o prihláške nebolo zastavené alebo ak prihláška nebola zamietnutá, úrad vykoná na predmet prihlášky rešerš na stav techniky. Výsledok rešerše úrad oznámi prihlasovateľovi. Prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní a zverejnenie oznámi vo vestníku úradu. V lehote 3 mesiacov od zverejnenia môže ktokoľvek podať námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra, že predmet prihlášky nespĺňa podmienky ochrany podľa zákona. Ak námietky neboli v určenej lehote doručené na úrad, úžitkový vzor sa zapíše do registra, vydá sa osvedčenie o zápise a následne sa zápis oznámi vo vestníku úradu. Ochrana úžitkovým vzorom trvá 4 roky od podania prihlášky úžitkového vzoru a predlžuje sa na základe žiadosti majiteľa úžitkového vzoru dvakrát vždy o 3 roky. Celková možná doba ochrany je 10 rokov od podania prihlášky.

Kde je možné zistiť, či technické riešenie už nie je chránené? 

Aby sa predišlo prípadnému porušeniu skorších práv majiteľov predmetov priemyselnoprávnej ochrany, je možné doručiť úradu žiadosť o vykonanie rešerše, a to poštou, e-mailom na adresu reserseadresa el.poštyindprop.gov.sk, po telefonickom dohovore so zamestnancom odboru podpory klientov tel. č. 048/430 03 12. Rešeršné služby sú spoplatnené podľa Cenníka služieb ÚPV SR v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Aké sú hlavné rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom? (.pdf, 175 kB)

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky