Preskočiť na obsah

Často kladené otázky -
Patenty

Čo je to patent?

Patent je druh priemyselnoprávnej ochrany udelenej na vynálezy, vďaka ktorej majiteľ patentu získa teritoriálne a časovo vymedzený monopol na komerčné využívanie vynálezu a spoločnosť získava cenný zdroj technických informácií potrebných na zabezpečenie ďalšieho technického pokroku. Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.
Vykonáva sa predbežný a vecný prieskum so zverejnením prihlášok po 18 mesiacoch.
Doba platnosti patentu je 20 rokov od podania patentovej prihlášky za podmienky platenia ročných udržiavacích poplatkov.


Aké náležitosti musí mať patentová prihláška?

Patentová prihláška musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu, opis vynálezu, anotáciu, prípadne výkresy, aspoň jeden uplatnený patentový nárok, doklad o nadobudnutí práva na riešenie (v prípade, že prihlasovateľ nie je pôvodca vynálezu), splnomocnenie (v prípade, ak prihlasovateľ je zastúpený alebo musí byť zastúpený). Jednotnú formu prihlášky patentu upravuje inštrukcia úradu.


Je nutné poskytnúť úradu prototyp vynálezu?

Nie je to potrebné. Vynález musí byť v prihláške opísaný tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.


Je možné chrániť patentom marketingovú metódu spoločnosti?

Na marketingovú metódu nie je možné udeliť patent.
Podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) sa za vynálezy nepovažujú objavy alebo vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti, podávanie informácií, programy počítačov.
Marketingovú metódu spoločnosti je možné chrániť podľa autorského zákona, prípadne podľa Občianskeho zákonníka ako obchodné tajomstvo.


Aké sú hlavné rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom? (.pdf, 175 kB)

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky