Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Elektronické podávanie » Ústredný portál verejnej správy

Ústredný portál verejnej správy

Ústredný portál verejnej správy SR (ÚPVS) je informačný systém verejnej správy na poskytovanie služieb a informácií verejnosti prostredníctvom spoločného prístupového miesta v sieti internet podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy. Umožňuje prístup k elektronickým schránkam zriadeným podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Správcom ÚPVS je Úrad vlády SR.
Prevádzkovateľom ÚPVS je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Prijímateľom podaní je Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Adresa elektronickej podateľne

https://www.slovensko.sk

Možnosti podávania

  • všeobecná agenda

Výhody elektronického podávania

  • bezpečnosť (podania sú podpisované zaručeným elektronickým podpisom vytvoreným prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu)
  • efektívnosť (šetrenie času a nákladov na papier, tlač, poštu a pod.)
  • zníženie poplatkov: 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, najviac však o 70 eur

Prostriedky potrebné na elektronické podávanie

  • elektronický občiansky preukaz (eID karta) aktivovaný pre elektronické služby, ktorý má vydaný tzv. bezpečnostný osobný kód (BOK)
  • získanie kvalifikovaného certifikátu a certifikovaného zariadenia na uloženie podpisového kľúča (nový občiansky preukaz s elektronickým čipom – eID karta môže byť nosičom kvalifikovaného certifikátu, prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť zaručený elektronický podpis)
  • stiahnutie a nainštalovanie aplikácie eID klient, ktorá slúži na identifikáciu občana v elektronickom styku. Inštalačné súbory sú dostupné na ÚPVS
  • stiahnutie a nainštalovanie aplikácie na podpisovanie D.Signer/XAdES, ktorej inštalačné súbory sú dostupné na ÚPVS
  • elektronická schránka aktivovaná na doručovanie

Dokumentácia a informácie

Používateľská príručka k elektronickej schránke a detailnejšia charakteristika portálu, opis jednotlivých častí a funkcionality ÚPVS je uvedený v návode na použitie portálu.

V prípade otázok a problémov v súvislosti s elektronickým podávaním cez elektronickú podateľňu ÚPVS kontaktujte priamo Ústredný portál verejnej správy SR (ÚPVS).

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky