Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Produkty úradu » Časopis Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva - v súčasnosti jediné slovenské periodikum, ktoré sa zameriava na problematiku priemyselných a autorských práv.
V odbornom časopise, ktorý vychádza so štvrťročnou periodicitou, sú uverejňované najmä pôvodné príspevky expertov v danej oblasti. V časopise nechýbajú diskusie a polemiky na aktuálne témy, informácie týkajúce sa judikatúry, profily úspešných vynálezcov a novátorov, recenzie, správy z ÚPV SR, z domova i zo zahraničia.

Objednávkový formulár

Redakčná rada časopisu

Predseda

Mgr. Bc. Miroslav Čellár

Obálka časopisu

  JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
  Ing. Štefan Holakovský
  doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
  doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
   

Výkonná redaktorka

Mgr. Lucia Spišiaková, PhD.
  tel.: 048/4300 120, 0908 676 865
   
  e-mail: lucia.spisiakova@indprop.gov.sk

Časopis vychádza 4x ročne

Adresa redakcie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  Švermova 43
  974 04 Banská Bystrica
   
  tel.: 0908 676 865
   
  e-mail: casopisDV@indprop.gov.sk

 

Časopis Duševné vlastníctvo v tlačenej verzii a v e-verzii

Úrad priemyselného vlastníctva SR
vychádza v ústrety čitateľom, ktorí preferujú tlačenú verziu časopisu Duševné vlastníctvo, a od čísla 1/2018 je vydávaný v tlačenej forme (štyrikrát ročne).
Zároveň ostáva možnosť predplatiť si časopis v elektronickej verzii (štyrikrát ročne).
Predplatitelia si môžu vybrať medzi tlačenou a elektronickou formou časopisu, prípadne si môžu objednať obidve.

Tlačené periodikum je predplatiteľom distribuované poštou, cena jedného čísla je 4,50 €, ročné predplatné 18 € plus poštovné. Odberateľom sa účtuje poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Elektronické periodikum je predplatiteľom distribuované v PDF formáte, cena jedného čísla je 3,50 €, ročné predplatné 14 €.

Pokyny pre prispievateľov

  1. Príspevky posielajte v tlačenej alebo elektronickej podobe ako súbor MS Word spracované tak, aby bola jasná grafická úprava textu (titulok, autor, podtitulky, zvýraznenie niektorých častí textu).
  2. Obrázky, tabuľky, grafy posielajte osobitne ako obrázkové súbory vo formáte jpg alebo tif.
  3. Elektronické súbory posielajte na diskete, CD-ROM-e alebo elektronickou poštou.
  4. Maximálny rozsah príspevku je 15 normostrán. V prípade, že je príspevok dlhší, redakcia ho so súhlasom autora môže rozdeliť na viacej častí, ktoré budú uverejňované postupne.
  5. Redakcia si vyhradzuje právo výberu príspevkov.
  6. Nezverejnené rukopisy sa vracajú len na požiadanie autora.

Archív časopisu Duševné vlastníctvo 

 
 
 
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky