Preskočiť na obsah
Titulná strana » Produkty úradu » Časopis Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva - v súčasnosti jediné slovenské periodikum, ktoré sa zameriava na problematiku priemyselných a autorských práv.
V odbornom časopise, ktorý vychádza so štvrťročnou periodicitou, sú uverejňované najmä pôvodné príspevky expertov v danej oblasti. V časopise nechýbajú diskusie a polemiky na aktuálne témy, informácie týkajúce sa judikatúry, profily úspešných vynálezcov a novátorov, recenzie, správy z ÚPV SR, z domova i zo zahraničia.

Ponúkame Vám:

Redakčná rada časopisu

Členovia: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. - Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
  doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  JUDr. Richard Bednárik, PhD. – Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
  Mgr. Michal Černý, PhD. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
  prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. – Hokkaido univerzita, Japonsko
 

doc. Dr. lur. Mgr. Martin Husovec – London School of Economics and Political Science (LSE), Veľká Británia

  prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. – Metropolitní univerzita Praha, Česká republika
  doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
  Dr. h.c.doc. Ing. Peter Mihók, CSc. – Slovenská obchodná a priemyselná komora
  JUDr. Jakub Slovák – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
  prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
  prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. – Slovenská akadémia vied
  Mgr. Ing. Martin Žovic – patentový zástupca, Slovenská republika
   
Redakčný kruh: Ing. Zdena Hajnalová

Obálka časopisu

  Ing. Ingrid Brezňanová
  JUDr. Lucia Kováčiková
  Ing. Lukrécia Marčoková
  Mgr. Jitka Mikuličová
   
Výkonný redaktor: Mgr. Lucia Spišiaková, PhD.
   
Jazyková korektúra: Mgr. Monika Halásová
   
Grafická úprava: Mgr. Janka ZimováAdresa redakcie: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  Švermova 43
  974 04 Banská Bystrica
  tel.: 0908 676 865
  e-mail: casopisDVadresa el.poštyindprop.gov.skCena predplatného časopisu v tlačenej a elektronickej verzii

Úrad priemyselného vlastníctva SR aj v ďalšom kalendárnom roku vychádza čitateľom v ústrety a bude vydávať časopis Duševné vlastníctvo v tlačenej aj v elektronickej verzii.
Tlačené periodikum je predplatiteľom distribuované poštou, cena jedného čísla je 4,50 €, ročné predplatné 18 € plus poštovné. Odberateľom sa účtuje poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty.
Elektronické periodikum je od roku 2021 voľne dostupné k stiahnutiu. V prípade záujmu o notifikáciu o uverejnení časopisu v elektronickej podobe, vyplňte objednávku elektronického periodika.

Archív časopisu je dostupný v elektronickej aj v tlačenej podobe prostredníctvom objednávkového formulára. Archívne čísla sú spoplatnené.

Pokyny pre autorov

Špecializovaný odborný recenzovaný časopis Duševné vlastníctvo sa zameriava na problematiku teórie a praxe duševného vlastníctva a vychádza štyrikrát do roka.

Zaslané príspevky v rubrike Štúdie anonymne posudzujú dvaja nezávislí recenzenti a konečné rozhodnutie o publikácii všetkých zaslaných príspevkov je v kompetencii redakčnej rady. Orientačný čas recenzie je jeden mesiac. Články prechádzajú jazykovou korektúrou.

Uzávierka na prijímanie štúdií do časopisu má tieto pravidlá: do 15. januára sa prijímajú príspevky, ktoré sa uverejnia v 1. čísle; do 15. marca sa prijímajú príspevky, ktoré sa uverejnia v druhom čísle; do 15. júna sa prijímajú príspevky, ktoré sa uverejnia v 3. čísle a do 15. septembra sa prijímajú príspevky na uverejnenie v 4. čísle.

Príspevky do rubriky Komentáre sa môžu posielať priebežne, pričom sa uverejnia v najbližšom čísle.

Časopis Duševné vlastníctvo aktuálne prijíma autorské príspevky na rok 2020. Prosíme autorov o dodržiavanie nasledujúcich požiadaviek:

  1. Rukopis zasielajte na casopisDVadresa el.poštyindprop.gov.sk. Vzor úpravy príspevkov je k dispozícii na rovnakej adrese na požiadanie.
  2. Odporúčaný rozsah strán štúdie je 10 až 30 normostrán, v rubrike Komentáre sa odporúča rozsah 5 až 10 normostrán.
  3. K autorskému článku je potrebné pripojiť abstrakt (10 až 20 riadkov) a kľúčové slová (5 až 8) v slovenskom aj anglickom jazyku.
  4. Pod názov článku uveďte meno, zaradenie, pracovisko, presnú adresu a emailový kontakt na autora.
  5. Odkazy (citácie, parafrázy) na literatúru uvádzajte v poznámke pod čiarou. Na konci článku uveďte zoznam literatúry. Komentáre v texte sa uvádzajú rovnako v poznámke pod čiarou.
  6. Významné pasáže v texte zvýraznite hrubým písmom (boldom). V záujme prehľadnosti je vhodné členiť články do kapitol.
  7. Príspevky posudzujú v anonymnom recenznom konaní dvaja recenzenti.
  8. Nevyžiadané rukopisy sa autorom nevracajú späť.
  9. Autorský rukopis sa v prípade uverejnenia v časopise honoruje.

Detailné informácie ohľadne publikačného procesu, štruktúry, formálnych náležitostí príspevkov, recenzného konania a autorských práv sú dostupné na vyžiadanie na emailovej adrese casopisDVadresa el.poštyindprop.gov.sk

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky