Preskočiť na obsah
Titulná strana » Databázy, registre a triedenie » Databázy a registre

Databázy a registre

Stránka obsahuje prepojenia na databázy predmetov priemyselného vlastníctva prevádzkované Úradom priemyselného vlastníctva SR, medzinárodnými alebo regionálnymi inštitúciami a zahraničnými úradmi. Údaje v databázach prevádzkovaných úradom na internete majú informatívny charakter, nenahrádzajú výpis z registra a nie sú určené na právne úkony.

Webregistre - vybrané údaje z registrov ÚPV SR

Priamy prístup: Webregistre

Databázy obsahujú údaje z registrov predmetov priemyselného vlastníctva vedených úradom. Aktualizácia prebieha na dennej báze. Návod na používanie je k dispozícii na hlavnej stránke v hornej časti Pomoc a tiež vo vyhľadávacích maskách pod ikonou „otáznik".

Obrázok - náhľad Webregistrov
náhľad Webregistrov

V detailoch jednotlivých záznamov sú k dispozícii bibliografické údaje, údaje o stave konania prihlášok a právnom stave, úplné texty zverejnených patentových dokumentov vo formáte PDF, vyobrazenia ochranných známok a dizajnov, položky protokolu.

Webregistre obsahujú všetky dizajny a ochranné známky, prihlásené a registrované úradom od roku 1993 a ochranné známky registrované pred rokom 1993 úradmi štátnych útvarov, ktorých súčasťou bolo v tom čase územie Slovenskej republiky.

Patentové dokumenty vydané pred rokom 1993 úradmi štátnych útvarov, ktorých súčasťou bolo v tom čase územie Slovenskej republiky, sú k dispozícii nižšie na tejto stránke v časti s názvom Patentové dokumenty.

Medzinárodné a EÚ databázy

Prepojenia na databázy s údajmi o patentoch, ochranných známkach, dizajnoch a ďalších predmetoch priemyselného vlastníctva s určitým vzťahom k územiu Slovenskej republiky, napr. s platnosťou alebo určením pre územie Slovenskej republiky.

Uvedené linky obsahujú prepojenia na databázy patentových dokumentov z celého sveta, zverejnené medzinárodné patentové prihlášky, medzinárodne registrované ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia registrované medzinárodne alebo v rámci EÚ, ochranné známky a dizajny Spoločenstva registrované pre územie EÚ a ďalšie záznamy, dokumenty a informácie o predmetoch priemyselného vlastníctva.

Patentové dokumenty

Databázy obsahujú všetky slovenské patenty, úžitkové vzory a preklady európskych patentových spisov s určením pre Slovenskú republiku. Databázy umožňujú vyhľadávať dokumenty podľa údajov v názvoch a anotáciách všetkých uvedených druhov dokumentov súčasne jedným zadaním.

Na rozdiel od údajov vo webregistroch, bibliografické údaje v databázach s patentovými dokumentmi nie sú aktuálnymi údajmi z registrov úradu. Uvedené sú tak, ako boli uverejnené v čase vydania príslušného dokumentu, bez príp. následných zmien majiteľov patentov, právneho stavu alebo pod.

Databáza patentových spisov obsahuje aj patentové dokumenty bývalého Československa vydané od roku 1984 (od dokumentu č. 213521). Postupne budú pridávané všetky staršie patentové dokumenty od roku 1919 (od čísla 1), ktoré sú v súčasnosti dostupné napr. prostredníctvom databázy českého Úradu priemyselného vlastníctva. Prepojenie na českú databázu sa nachádza v časti s názvom Medzinárodné a EÚ databázy (Patenty a úžitkové vzory), uvedenej vyššie na tejto stránke.

Patentové dokumenty bývalého Československa sú dostupné aj v databáze systému Espacenet v slovenskej verzii, ktorú prevádzkuje úrad v spolupráci s Európskym patentovým úradom. Zbierka slovenských patentových dokumentov a dokumentov bývalého Československa nie je v databáze systému Espacenet úplná. V prípade potreby možno využiť služby informačného centra úradu.

Espacenet Smart Search

Smart Search je spôsob vyhľadávania v systéme Espacenet, prevádzkovanom Európskym patentovým úradom s prostredím v anglickom jazyku, ktorý umožňuje zadaním údajov rôzneho druhu v jednom riadku vyhľadať záznamy obsahujúce tieto údaje.

Napr. zadaním niektorého z bibliografických údajov, ktorými môžu byť kľúčového slovo alebo slová z názvu alebo anotácie k vynálezu v anglickom jazyku (napr. detector), názov spoločnosti, meno alebo priezvisko osoby alebo ich kombinácie oddelené medzerami do ďalej uvedeného formulára (napr. Siemens 1997 detector) a následným kliknutím na tlačidlo Search dôjde k presmerovaniu zo stránky úradu na systém Espacenet a k spusteniu vyhľadávania zadaných údajov s pravidlami platnými pre systém „Smart Search“.

Výsledkom vyhľadania uvedeného príkladu budú patentové dokumenty obsahujúce v údajoch o majiteľovi/prihlasovateľovi názov Siemens, rok podania prihlášky alebo vydania dokumentu 1997 a v názve vynálezu alebo v anotácii slovo „detector“. Uviesť možno aj viac slov, ktoré by sa mali vyskytovať v názve alebo anotácii. Uvádzať viac názvov spoločností, mien osôb alebo časových údajov v jednom zadaní je na zváženie a na správne vyhodnotenie zadanej otázky môže byť potrebné v ďalšom zadaní niektoré z údajov vymazať.

Pravidlá spôsobu vyhľadávania „Smart Search“ sú uvedené na stránkach systému Espacenet, ktorý poskytuje databázu s patentovými dokumentmi z celého sveta s možnosťou vyhľadávania podľa uvedených kritérií a ďalších údajov, akými sú patentové triedenie, číslo dokumentu, dátum podania prihlášky alebo zverejnenia a pod.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky