Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zverejnenie známkového balíčka v Úradnom vestníku EÚ

Zverejnenie právnych predpisov tvoriacich tzv. známkový balíček v Úradnom vestníku EÚ predstavuje zavŕšenie legislatívnych prác únie na reforme systému ochrannej známky v EÚ.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok bola publikovaná v Úradnom vestníku EÚ, časť L 336 dňa 23. decembra 2015. Slovenská republika je povinná transponovať ustanovenia novej smernice do vnútroštátneho právneho poriadku do 14. januára 2019.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) bolo publikované v Úradnom vestníku EÚ, časť L 341 dňa 24. decembra 2015. Kompletné znenie tlačovej správy Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM).

Dátum článku: 6.1.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky