Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zverejnenie nariadenia o ochrannej známke EÚ v Úradnom vestníku EÚ

Dňa 8. augusta 2017 boli v Úradnom vestníku EÚ publikované:

  • delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1430 z 18. mája 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 a nariadenie Komisie (ES) č. 216/96 a
  • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1431 z 18. mája 2017, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie.
Delegované nariadenie EÚ/2017/1430 je dostupné na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2017:205:TOC.

Vykonávacie nariadenie EÚ/2017/1431 je dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0039.01.SLK&toc=OJ:L:2017:205:TOC.

Nariadenia sa uplatňujú od 1. októbra 2017.

Dátum článku: 18.8.2017

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky