Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmeny súvisiace s konaním o medzinárodnej ochrannej známke

Dňom 1. januára 2015 vstúpili do platnosti zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (ďalej vykonávací predpis) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 414/2014 Z. z.). 

    Novela vykonávacieho predpisu zavádza novým pravidlom 5bis inštitút „pokračovanie v konaní“, ktoré je možné uplatniť v prípade zmeškania lehôt v konaní o medzinárodnej prihláške podľa pravidla 11(2) alebo (3), ďalej v prípade žiadosti o zápis licencie podľa pravidla 20bis(2), žiadosti o následné vyznačenie po medzinárodnom zápise podľa pravidla 24(5)(b), žiadosti o zápis zmeny alebo výmazu podľa pravidla 26(2), platby druhej časti individuálneho poplatku podľa pravidla 34(3)(c)(iii) a žiadosti o pokračovanie účinkov medzinárodného zápisu v niektorých nástupníckych štátoch, ako aj poplatkov týkajúcich sa tejto žiadosti podľa pravidla 39(1) vykonávacieho predpisu. 

    Žiadosť o pokračovanie v konaní o medzinárodnej ochrannej známke možno podať Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (Medzinárodný úrad) v lehote do dvoch mesiacov od dátumu uplynutia predmetnej stanovenej lehoty prostredníctvom nového formulára MM20 a je potrebné uhradiť poplatok 200 švajčiarskych frankov. O pokračovanie v konaní nemožno požiadať ešte pred uplynutím príslušnej lehoty. Ak Medzinárodný úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, oznámi túto skutočnosť prihlasovateľovi, prípadne majiteľovi ochrannej známky a vyznačí to v medzinárodnom registri.
O pokračovanie v konaní možno požiadať v tých prípadoch, kedy stanovená lehota uplynie 1. januára 2015 alebo po tomto dátume. 

    Ďalšie zmeny vykonávacieho predpisu sa týkajú detailov obnovy medzinárodnej ochrannej známky uvedených v pravidle 30. Podľa uvedených zmien sa medzinárodná registrácia obnoví iba pre tie tovary a služby, ktoré sú účinne chránené vo vzťahu k určenej zmluvnej strane. Vo formulári MM11 majiteľ medzinárodnej ochrannej známky musí vyznačiť všetky tie zmluvné strany, ktorých sa má obnova týkať. Majiteľ si stále bude môcť zvoliť obnovu medzinárodnej registrácie pre všetky tovary a služby vo vzťahu k určeným krajinám, v ktorých bola ochrana úplne alebo čiastočne odmietnutá. Ide najmä o tie prípady, keď konanie pred príslušnou zmluvnou stranou stále pokračuje. Zmeny pravidla 30 sa aplikujú pre tie zápisy, o obnovu ktorých je požiadané a pre ktoré sa obnova vzťahuje k 1. januáru 2015 alebo po tomto dátume. 

    Pravidlo 31 je doplnené o povinnosť Medzinárodného úradu zasielať oznámenie v prípade neobnovenia zápisu nielen úradom zmluvných strán, ale aj majiteľovi a ak existuje zástupca, tak aj zástupcovi majiteľa. Toto pravidlo sa uplatní pre obnovy aktuálne k 1. januáru 2015 alebo po tomto dátume.

Dátum článku: 14.1.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky