Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Vykonávanie rešerší na predmety prihlášok podaných v úrade po 1. januári 2012

ÚPV SR začiatkom minulého roka začal na predmety patentových prihlášok, ktoré boli v úrade podané po 1. januári 2012 a v deň podania spĺňajú ďalej uvedené požiadavky, vypracovávať rešerš v lehote deviatich mesiacov od podania prihlášky. Rešeršnú správu úrad v uvedenej lehote posiela prihlasovateľovi a následne ju v súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej patentový zákon) zverejňuje spolu s patentovou prihláškou.

    Za prvých 10 mesiacov uplynulého roka úrad prijal len 6 prioritných prihlášok, ktoré spĺňali všetky požiadavky stanovené na vykonanie rešerše v prioritnej lehote. Prax ukázala, že viacerí prihlasovatelia zrejme ešte stále nevedia o tejto službe, preto po čase znovu uvádzame podmienky vypracovania prioritnej rešerše.

    Rešerš na predmet patentovej prihlášky úrad vypracováva v lehote deviatich mesiacov od podania prihlášky za predpokladu, že:

  1. patentová prihláška je prvou (prioritnou) prihláškou na daný vynález,
  2. žiadosť o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky bola podaná a správny poplatok za podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky bol zaplatený pri podaní prihlášky,
  3. predmetom prihlášky je vynález (technické riešenie) z akejkoľvek oblasti techniky,
  4. predmet prihlášky nie je podľa § 6 patentového zákona vylúčený z patentovateľnosti,
  5. predmet prihlášky je v súlade s § 37 ods. 4 patentového zákona v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť,
  6. predmet prihlášky spĺňa podmienku priemyselnej využiteľnosti v zmysle § 9 patentového zákona,
  7. prihláška spĺňa podmienku jednotnosti ustanovenú § 37 ods. 3 patentového zákona a
  8. podklady prihlášky sú spracované v súlade s požiadavkami ustanovenými v § 1 až 9 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).

Dátum článku: 18.1.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky