Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Vykonávanie rešerší na predmety prihlášok podaných v úrade

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) oznamuje, že na predmety patentových prihlášok, ktoré budú v úrade podané po 1. januári 2012 a v deň podania budú spĺňať ďalej uvedené požiadavky, v lehote deviatich mesiacov od podania prihlášky vypracuje rešerš, rešeršnú správu v uvedenej lehote pošle prihlasovateľovi a následne ju v súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej patentový zákon) zverejní spolu s patentovou prihláškou.

Rešerš bude na predmet patentovej prihlášky vypracovaná v lehote deviatich mesiacov od podania prihlášky za predpokladu, že:

Dátum článku: 5.12.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky