Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Vrátenie správnych poplatkov od 1. januára 2016 je možné výlučne na žiadosť poplatníka

Dňa 1. januára 2016 nadobudla účinnosť novela zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov, ktorou okrem iného došlo k významnej zmene právnej úpravy rozhodovania o vrátení správnych poplatkov (§ 10).

Kým do konca roku 2015 úrad rozhodoval o vrátení správnych poplatkov z vlastnej iniciatívy, od 1. januára 2016 sa všetky poplatky, na ktorých zaplatenie nebol poplatník povinný (§ 10 ods. 1), a všetky preplatky na správnych poplatkoch (§ 10 ods. 2), bez ohľadu na to, kedy boli zaplatené, vracajú výlučne na žiadosť poplatníka.

Odporúčame klientom úradu a ich zástupcom, aby predmetnú zmenu primerane zohľadnili pri svojom postupe v konaniach pred úradom.

Aktuálne znenie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je možné nájsť na portáli Slov-lex.

Dátum článku: 4.2.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky