Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Tlačová správa - Duševné vlastníctvo 2019: Dosiahnuť na zlato

Banská Bystrica 26. apríla 2019

Duševné vlastníctvo 2019: Dosiahnuť na zlato


Počínajúc rokom 2001 je 26. apríl vo svete Svetovým dňom duševného vlastníctva. Vyhlasuje ho Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a počas dňa sa organizujú podujatia, kampane a konferencie na podporu ochrany výsledkov tvorivosti.

Cieľom je zvyšovať povedomie o úlohe duševného vlastníctva v každodennom živote a podporo-vať tvorivosť a prínos inovátorov k rozvoju spoločnosti a ekonomiky na celom svete. Pri tejto prí-ležitosti organizuje Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici 19. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku.

Nízke povedomie o duševnom vlastníctve súvisí s absentujúcim vzdelávaním v tejto oblasti naprieč celým výchovno-vzdelávacím systémom Slovenska, ale aj so súčasnou štruktúrou ekonomiky, kto-rá neprispieva k presadzovanie kultúry inovácií a kreatívnosti v spoločnosti a podnikoch. V roku 2018 bol počet patentových prihlášok na Slovensku 231, pričom mierny pokles za uplynulých päť rokov reflektuje chýbajúcu systematickú podporu vedy a výskumu. Patent je výsledkom dlhodo-bého výskumu a na tento problém naväzujú chýbajúce inovácie, čo znižuje hodnotenie inovačného indexu Slovenska a jeho konkurencieschopnosť.

„Slovensko je vynikajúce v tom, ako dokáže využívať duševné vlastníctvo – technické riešenia sa masívne uplatňujú v priemysle aj v bežnom živote. Musíme sa však zlepšiť v jeho generovaní a to o to viac, že vo vyspelom svete dochádza k výraznému ústupu profesií zameraných na manuálne zručnosti. Predpokladáme rozvoj riešení v oblasti umelej inteligencie, biometrie, energetickej bez-pečnosti, rozvoja zdieľaných služieb a obehového hospodárstva a aj v ochrane duševného vlastníc-tva nás čakajú nové výzvy“, uviedol Richard Messinger, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

Úrad realizuje v školách projekty zamerané na šírenie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, ale aj v malých a stredných podnikoch v rámci diagnostiky práv duševného vlastníctva. Našou spoločnou ambíciou by malo byť, aby tieto kompetencie získavali študenti počas vzdeláva-cieho procesu a do práce vstupovali už s touto elementárnou kompetenciou.

Najviac využívaným predmetom ochrany je zápis ochrannej známky. Podnikatelia si tak chránia svoje služby a tovary na trhu, pričom počet podaní býva ročne okolo tritisíc. ÚPV SR okrem toho zapisuje a chráni dizajny, úžitkové vzory, označenie pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov.

V roku 2019 sa Svetový deň duševného vlastníctva zameriava na tému Duševné vlastníctvo a šport. Témy predstavujú autorské práva v športe, porušovanie práv duševného vlastníctva pri organizovaní podujatí a predstavuje víťazov Národnej ceny za dizajn 2018. V prípadových štú-diách sa predstaví inovatívna patentová video technológie a aj programy pre školy.

Prehľad programu konferencie
JUDr. Jakub Slovák: Autorské právo a šport
MSc. Matúš Parízek: SPORT.VIDEO – Inovatívna platforma a EU patentovaná video technológia
Ing. Roman Krajniak: Ambush marketing a porušovanie práv organizátorov podujatí
Ing, Zdena Hajnalová: Ochranné známky v športe a o športe
Viktor Devečka, Bronislava Brtáňová: Od nápadu k realizácii Víťaz národnej ceny za dizajn 2018
Ing. Alena Pitáková: Patent a šport
Mgr. Juraj Skrip: Vrátiť pohyb do škôl

Kontakt pre média: Žofia Ivaničová UPV SR
+421 907 824 209

Dátum článku: 26.4.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky