Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Súťaž návrhov nového LOGA

ÚPV SR Vám ponúka jedinečnú možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže návrhov LOGA novej medzivládnej organizácie krajín V4 - Vyšehradského patentového inštitútu (VPI).

Založenie Vyšehradského patentového inštitútu je výsledkom niekoľkoročného úsilia patentových a známkových úradov Vyšehradskej skupiny (V4). Znamená podporu inovácií a kreativity, ekonomického rastu a konkurencieschopnosti v regióne strednej a východnej Európy. VPI bude od roku 2016 pôsobiť ako orgán pre medzinárodnú rešerš a pre medzinárodný predbežný prieskum, ako jedna z 18 elitných patentových inštitúcií tohto typu vo svete. VPI bude mať samostatnú právnu subjektivitu, administratívnu a finančnú nezávislosť. Riadiť ho bude správna rada, zložená zo zástupcov zmluvných štátov.

Bližšie informácie k Vyšehradskému patentovému inštitútu

Logo by malo obsahovať anglický názov „Visegrad Patent Institute“ a vo variante aj skratku „VPI“ výhodne v rôznych farebných vyhotoveniach.

Vaše návrhy loga Vyšehradského patentového inštitútu očakávame do 26. júna 2015 do 12.00 h na e-mailovej adrese adriana.mesiarikova@indprop.gov.sk

Predložené návrhy bude posudzovať a vyhodnocovať komisia zložená z predsedov patentových úradov krajín V4 a víťazný návrh bude primerane finančne ohodnotený, pričom odmena bude vyplatená v roku 2016 na základe rozhodnutia Správnej rady VPI.


Právne vyhlásenie a súhlas:
Zaslaním návrhu loga jeho autor vyhlasuje, že predmetné logo je jeho jedinečné a originálne autorské dielo a že tretie osoby k nemu nemajú žiadne práva. Autor berie na vedomie, že samotnou účasťou v súťaži autorovi nevznikajú žiadne práva ani nároky voči vyhlasovateľovi súťaže a vyjadruje výslovný súhlas s tým, že v prípade víťazstva v súťaži bude víťazné logo použité ako oficiálne logo Vyšehradského patentového inštitútu (VPI), medzivládnej organizácie založenej krajinami V4 pre spoluprácu v oblasti patentov. Použitie loga na uvedené účely zahŕňa akékoľvek jeho použitie zo strany VPI a/alebo príslušných orgánov zmluvných štátov v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe v súvislosti s identifikáciou a prezentovaním VPI a jeho aktivitami a/alebo službami. Použitie loga ako autorského diela zahŕňa, bez množstvového, časového alebo iného obmedzenia, najmä vyhotovenie jeho rozmnoženiny, verejné rozširovanie originálu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu, zaradenie do súborného diela a tiež verejné vystavenie. Autor súhlasí s tým, že pri používaní rozmnoženín loga sa nebude uvádzať jeho meno. Autor loga sa zároveň zaväzuje v prípade potreby spolupracovať na úpravách, modifikáciách alebo variáciách loga a príprave alebo zmene dizajn manuálu. Autor zároveň výslovne súhlasí s registráciu loga ako ochrannej známky alebo iného vhodného typu právnej ochrany pre akýkoľvek zoznam tovarov alebo služieb, pričom sám sa zaväzuje, že nebude podnikať žiadne kroky smerujúce k registrácii vo vlastnom mene a/alebo v mene tretích osôb a nebude brániť registrácii v mene VPI a/alebo príslušného orgánu niektorého zo zmluvných štátov. Autor berie na vedomie, že na základe tohto vyhlásenia a súhlasu a po rozhodnutí Správnej rady VPI bude medzi autorom víťazného loga a VPI uzavretá licenčná zmluva.

Dátum článku: 11.6.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky