Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Štúdia „Podniky s vysokým rastom a práva duševného vlastníctva“

   Správa, ktorú spoločne vypracovali ekonómovia z Európskeho patentového úradu (EPO) a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) skúma vzťah medzi duševným vlastníctvom a vyhliadkami na rast malých a stredných podnikov (SME) v Európe. Často sa hovorí, že SME sú chrbtovou kostrou európskeho hospodárstva. V skutočnosti, vychádzajúc z údajov poskytnutých Európskou komisiou, SME predstavujú 99 % podnikov v Európe, zamestnávajú dvoch z troch zamestnancov a produkujú 57 % HDP Únie. Malé percento týchto firiem ale predstavuje disproporcionálny podiel zamestnanosti a rastu obratu v sektore SME. Podniky s vysokým rastom tvoria len malý podiel európskych SME, ale sú budúcnosťou európskeho hospodárstva. Tieto spoločnosti sú inovatívne a vo veľkej miere sa spoliehajú na duševné vlastníctvo. Ich rast je medzinárodný, predovšetkým v rámci jednotného trhu EÚ, z čoho vyplýva potreba zabezpečenia celoeurópskej a medzinárodnej ochrany duševného vlastníctva.  

   Ako vyplýva zo štúdie, tieto vysoko potenciálne SME sa často obracajú na EPO a EUIPO s požiadavkou na zabezpečenie ochrany. SME a individuálni podnikatelia predstavujú 20 % žiadostí podaných v rámci EPO, pričom v rámci EUIPO je podiel prihlášok ochranných známok a dizajnov ešte vyšší. Spolu s univerzitami (9 %) tvoria hlavný prvok európskeho inovačného ekosystému. Hlavným cieľom EPO a EUIPO je preto podporovať rast a rozvoj európskych SME tým, že im pomôžu získať ochranu práv duševného vlastníctva, a tým im umožnia komercializovať svoje duševné aktíva v Európe, ako aj na celom svete. Táto správa kvantifikuje niektoré z výhod, ktoré z tejto ochrany vyplývajú. 

Celé znenie štúdie nájdete na: https://www.epo.org/about-us/services-and-activities/chief-economist/studies.html

Dátum článku: 11.6.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky