Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Štúdia o fungovaní systému ochranných známok v Európe

V novembri 2009 Max Planckov inštitút pre právo duševného vlastníctva, súťažné a daňové právo v Mníchove podpísal zmluvu s Európskou komisiou na vypracovanie štúdie o fungovaní systému ochranných známok v Európe. Na tieto účely bola zriadená webová stránka:
http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen_marken.cfm

Cieľom štúdie je identifikovať potenciálne oblasti na zlepšenie, zefektívnenie systému ochranných známok v Európe. Štúdia sa bude týkať ako ochrannej známky Spoločenstva, tak aj národných ochranných známok.

Komisia súhlasila s vypracovaním štúdie po tom, čo Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) vlani znížil poplatky za ochranné známky Spoločenstva. Zníženie poplatkov členské štáty EÚ neprivítali s nadšením, niektoré sa dokonca obávali, že medzi majiteľmi obchodných značiek klesne záujem o národné ochranné známky.

Štúdia má posúdiť aj zlepšenie spolupráce medzi OHIM-om a národnými úradmi priemyselného vlastníctva a analyzovať, ako najlepšie implementovať odporučenia členských štátov, aby OHIM časť z udržiavacích poplatkov vrátil národným úradom, ktoré ich môžu použiť výlučne na rozvoj služieb súvisiacich s propagáciou systému ochranných známok, poradenstvom zameraným najmä na malé a stredné podniky.

Výsledky štúdie by mali umožniť Komisii navrhnúť zmeny v legislatíve EÚ, a to nielen v nariadení o známke Spoločenstva, ale aj v smernici.

Max Planckov inštitút pre duševné vlastníctvo vyzýva verejnosť, aby sa k štúdii
(http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/090722_tender_en.pdf )
vyjadrila do 15. marca 2010 (otázky sú uvedené v bode 5. EVALUATION QUESTIONS, na strane 20-28 dokumentu).

Pripomienky, názory alebo návrhy možno posielať na e-mailovú adresu: trademarkstudy@ip.mpg.de

Svoj príspevok k štúdii zverejnil aj OHIM. Možno ho nájsť na tejto internetovej adrese:
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/OHIMPublications/
ohim_contribution.pdf

Štúdia by mala byť vypracovaná do októbra 2010.

Dátum článku: 18.2.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky