Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Štúdia o fungovaní európskeho systému ochranných známok

Na webovom sídle Európskej komisie (DG Vnútorný trh) bola zverejnená „Štúdia o fungovaní európskeho systému ochranných známok“, ktorú vypracoval Inštitút Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo a hospodársku súťaž v Mníchove na základe výsledkov prieskumu európskeho trhu uskutočneného v r. 2010.
Účelom štúdie je poskytnúť Komisii detailné zhodnotenie celkového fungovania systému ochranných známok v Európe vrátane ochrany na komunitárnej a národnej úrovni. Cieľom je analyzovať súčasnú výkonnosť systému a určiť potenciálne oblasti na zlepšenie, racionalizáciu a smerovanie vývoja tohto celého systému v prospech používateľov a spoločnosti. Výsledky štúdie by mali umožniť Komisii navrhnúť zmeny v príslušných právnych predpisov, ktorými sú smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva.

Dátum článku: 22.3.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky