Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Stáž v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Plagát - stáž v ÚPV SR

Stáž v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ponúka možnosť študentskej stáže na svojich odborných útvaroch. Stáž je svojím zameraním vhodná pre študentov 2. až 5 ročníka vysokých škôl, v odboroch právo, politológia, medzinárodné vzťahy, technické smery a dizajn.

Stážový program ponúka komplexný balík informácií o fungovaní úradu, kompetenciách jednotlivých odborov a aktivitách smerom k podnikateľskej a vedecko-výskumnej spoločnosti. Študenti spoločne získajú základné vedomosti o možnostiach ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach, o sporových a odvolacích konaniach vedených pred úradom, o právnych predpisoch, právnych aktoch EÚ a medzinárodných zmluvách, aktivitách či spoluprácach. Následne budú prerozdelení na jednotlivé odbory, kde im bude pridelený tútor a agenda. Stážový program je ukončený krátkou prezentáciou študenta a odovzdávaním certifikátov.

Miesto výkonu stáže: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, Banská Bystrica

Dátum: október 2020

Trvanie: 15 pracovných dní, resp. podľa dohody

Podmienky prijatia na stáž:

 • Študenti 2. až 5. ročníka v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, právo, technické smery a dizajn
 • Anglický jazyk, min B1
 • Motivačný list (krátke predstavenie sa a dôvody záujmu o stáž)
 • Štruktúrovaný životopis

Konečný termín na prihlasovanie: 10. september 2020

Prosíme všetkých uchádzačov o stáž zaslať motivačný list spolu so životopisom na adresu lucia.spisiakova@indprop.gov.sk do 10.09.2020.

Odborné zameranie stáže

Patentový odbor

 • Oboznámenie sa s konaním o prihláškach (patentov, úžitkových vzorov)
 • Zatrieďovanie predmetov prihlášok podľa Medzinárodného patentového triedenia
 • Vykonávanie predbežného prieskumu
 • Príprava podkladov na zverejnenie prihlášok
 • Vykonávanie úplného prieskumu prihlášok
 • Príprava podkladov na udelenie ochrany
 • Príprava rozhodnutí o prihláškach
 • Oboznámenie sa s konaním o žiadostiach o udelenie a predĺženie dodatkového ochranného osvedčenia a s tým súvisiace úkony

Odbor známok a dizajnov

 • Oboznámenie sa s obsahom práce na odbore
 • Oboznámenie sa so systémami a registrami ochranných známok, dizajnov, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení a medzinárodných ochranných známok, ako aj OZ EÚ, dizajnov Spoločenstva
 • Oboznámenie sa so systémom medzinárodného triedenia (Nice, Viena, Locarno) ako aj databázových systémov EUIPO, WIPO
 • Praktické posúdenie prihlášky ochrannej známky z hľadiska absolútnych dôvodov odmietnutia prihlášky
 • Praktické posúdenie zápisu schopnosti prihlášky dizajnu vrátane rešerše na skoršie staršie práva na dizajn

Oddelenie medzinárodných vzťahov

 • Oboznámenie sa s poslaním a úlohami oddelenia
 • Oboznámenie sa so základnými medzinárodnými zmluvami, ktorými je úrad viazaný
 • Oboznámenie sa s medzinárodnými inštitúciami spravujúcimi práva duševného vlastníctva
 • Spracovanie aktuálnej problematiky (Brexit, Lisabonská zmluva, ...) do podoby materiálu pre predsedu
 • Príprava obsahu oficiálnej komunikácie smerom k medzinárodným inštitúciám a partnerským organizáciám
 • Spolupráca pri príprave Cooperation Agreementu 2021 a projektovej schémy na rok 2021
 • Spracovanie a preklad textov do podoby materiálu určenému na medzinárodné rokovania
 • Spracovanie podkladových materiálov na pracovné skupiny Observatory
 • Analýza a spracovanie dát z dotazníka Svetovej organizácie duševného vlastníctva vo veci politiky duševného vlastníctva v univerzitnom prostredí
 • Pomoc pri príprave dokumentu nákladov projektu „Authenticities“ a s tým súvisiaca komunikácia so samosprávnymi orgánmi
 • Ad hoc činnosti vyplývajúce z aktuálnych úloh

Odbor legislatívno-právny

 • Oboznámenie sa s procesom predbežného pripomienkového konania a medzirezortného pripomienkového konania
 • Oboznámenie sa s textom smerníc a spôsobom ich transpozície do vnútroštátneho právneho poriadku
 • Analýza vybraného rozhodnutia správneho súdu
 • Oboznámenie sa s procesom preskúmavania rozhodnutí EUIPO Súdnym dvorom EÚ
 • Oboznámenie sa s inštitútom prejudiciálnych otázok v oblasti práva priemyselného vlastníctva
 • Oboznámenie sa s nástrojmi na vyhľadávanie informácií a najnovších trendov v oblasti priemyselných práv a rozhodovacej činnosti
 • Oboznámenie sa s procesom vzniku zmluvných vzťahov, resp. pripomienkovania návrhov zmlúv v podmienkach úradu
 • Aplikácia relevantných právnych predpisov z oblasti priemyselného vlastníctva na praktické prípady

Odbor sporových konaní

 • Základné všeobecné informácie o sporových konaniach vo veci ochranných známok, dizajnov, patentov a úžitkových vzorov
 • Podrobný rozbor ustanovenia § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov
 • Vysvetlenie jednotlivých námietkových dôvodov uvedených v § 7 citovaného zákona s podrobnosťami vo vzťahu k § 7 ods. 1, písm. a) bod 2 citovaného zákona – posudzovanie pravdepodobnosti zámeny
 • Štúdium zákona spolu s komentárom, metodiky konania, štúdium konkrétneho rozhodnutia
 • Oboznámenie sa s databázami EUIPO Similarity a eSearch
 • Riešenie modelového prípadu

Odbor odvolacích konaní

 • Oboznámenie sa s odborom, jeho postavením, úlohami, súvisiacimi právnymi predpismi
 • Oboznámenie sa s rozhodovaním o opravných prostriedkoch, so systémom opravných prostriedkov proti rozhodnutiam úradu a úlohami osobitých/rozkladových komisií
 • Oboznámenie stážistu s postupom v konaniach o opravných prostriedkoch od podania opravného prostriedku až po právoplatné ukončenie konania
 • Posúdenie formálnych náležitostí podania opravného prostriedku (prípustnosť, lehoty, oprávnená osoba, zastúpenie, náležitosti podania)
 • Samostatná príprava návrhu rozhodnutia v konkrétnom (už rozhodnutom) prípade
 • Anonymizovanie textu vydaného rozhodnutia za účelom jeho zverejnenia v databáze úradu
Kontakt:
Mgr. Lucia Spišiaková, PhD.
lucia.spisiakova@indprop.gov.sk
048/43 00209; 0908 676 865

Dátum článku: 25.6.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky