Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Spolupráca s Ministerstvom hospodárstva SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR navštívila v uplynulých dňoch delegácia Ministerstva hospodárstva SR na čele s ministrom Tomášom Malatinským.Na rokovaní sa diskutovalo o možnostiach spolupráce MH SR s ÚPV SR pri implementácii návrhu opatrení v rámci Stratégie inteligentnej špecializácie (Stratégia S3). Slovenská republika ako členský štát Európskej únie má povinnosť vypracovať stratégiu ako východiskový dokument pre finančný rámec 2014 – 2020, ktorý bude mať vplyv na rozsah pomoci z európskych fondov. Stratégia S3, ktorej gestorujúcimi inštitúciami sú MH SR, Ministerstvo vedy, výskumu a športu SR a Slovenská akadémia vied, je považovaná za kľúčový prvok pre inovačné politiky v rámci stratégie Európa 2020.

– Európska únia presadzuje trend, aby vedecko-výskumné projekty a inovácie boli užšie prepojené s priemyslom a podarilo sa ich čo najrýchlejšie premietnuť do praxe, – povedal T. Malatinský. – V tejto súvislosti je samozrejme potrebné brať do úvahy aj ochranu duševného vlastníctva. Má byť jedným z kritérií pri hodnotení projektov, ktoré sa v nasledujúcom programovacom období 2014 až 2020 budú uchádzať o podporu z eurofondov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Podnikatelia, ale i vysoké školy by mali mať na zreteli dôležitosť ochrany duševného vlastníctva, ale samozrejme takáto ochrana je i v národnom záujme Slovenska.

Predseda ÚPV SR Ľ. Knoth informoval predstaviteľov MH SR o aktivitách úradu v prospech zvýšenia povedomia verejnosti o duševnom, resp. priemyselnom vlastníctve a jeho ochrane. Spomenul napríklad prediagnostiku priemyselných práv určenú pre malé a stredné podniky s tým, že sa táto služba má rozšíriť i na univerzity technického zamerania, ďalej existenciu informačno-poradenských miest úradu pre inovácie (innoifo), vzdelávacie aktivity vrátane pilotného projektu spolupráce so základnými školami a v neposlednom rade i spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti duševného vlastníctva. ÚPV SR v súčasnosti participuje na 26 medzinárodných projektoch, pričom viaceré z nich sú zamerané na harmonizáciu administratívnych postupov v konaní o prihláškach priemyselných práv, podporu prihlasovateľov, zjednodušenie a zrýchlenie registračného procesu.

– Náš úrad je pripravený pomôcť v rámci strategických zámerov ministerstva hospodárstva a tiež Slovenska, – zdôraznil Ľ. Knoth. – Napríklad, ak má ministerstvo záujem a ľudské zdroje ponúkame mu možnosť zapojiť sa do štvormodulového vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Na druhej strane, podnikateľom chceme vyjsť v ústrety i tým, že zdynamizujeme ‚trh‛ s licenciami. Veď v súčasnosti máme v našom registri zapísaných len 39 licenčných ponúk, pričom takéto ponuky sme už začali zverejňovať na našom webovom sídle. Podnikateľov budeme upozorňovať na možnosť licencovania čiže komercializácie svojich riešení a radi by sme postupne vytvorili aktívnu burzu licencií.

Na stretnutí predstaviteľov MH SR a ÚPV SR v Banskej Bystrici odznelo viacero podnetných myšlienok. MH SR ich postupne zapracuje do jednotlivých projektov a akčných plánov. Zároveň, ako povedal T. Malatinský, – ÚPV SR môže byť aj ‚rozhodcom‛ v prípadoch, keď nebude zrejmé či technické riešenie v rámci projektu uchádzajúceho sa o financie z európskych fondov má alebo nemá pridanú hodnotu, čiže navrhne body z pohľadu ochrany duševného vlastníctva.

Obe strany sa dohodli, že minimálne raz do roka zorganizujú v Bratislave na pôde ministerstva hospodárstva seminár pre podnikateľov zameraný na problematiku duševného vlastníctva.

Dátum článku: 25.7.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky