Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Špecializácia súdov v oblasti duševného vlastníctva

Na základe iniciatívy predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboša Knotha sa 22. septembra v Banskej Bystrici uskutočnilo 8. zasadnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (MRK). Okrem členov MRK pozvanie prijali aj predseda Okresného súdu Banská Bystrica Marián Blaha, sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Drahomíra Dibdiaková a sudca Okresného súdu Banská Bystrica Pavol Tomáš

   Hlavným predmetom rokovania bola špecializácia súdov v oblasti duševného vlastníctva, ktorú zavádza Civilný sporový poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016. V sporoch z priemyselného vlastníctva bude jediným príslušným súdom Okresný súd Banská Bystrica a odvolacím súdom bude Krajský súd v Banskej Bystrici. V autorskoprávnych sporoch a sporoch z nekalosúťažného konania budú príslušné tri prvostupňové súdy: Okresný súd Bratislava I, Okresný súd Banská Bystrica a Okresný súd Košice I. Táto významná reforma kauzálnej súdnej príslušnosti bude mať závažný vplyv na činnosť dotknutých súdov a jej zvládnutie si vyžaduje zvýšenú pozornosť a prípravu zo strany všetkých zúčastnených subjektov. 

   Predstavitelia banskobystrických súdov prezentovali svoje názory na špeciálnu príslušnosť súdov, ktorú v zásade schvaľujú ako krok správnym smerom, ale zároveň upozornili na niektoré kľúčové momenty. Vzhľadom na očakávaný nárast sporovej agendy z oblasti priemyselného vlastníctva a autorských práv bude potrebné prehodnotiť personálne zabezpečenie Okresného súdu Banská Bystrica tak, aby sa konkrétni sudcovia mohli zaoberať výlučne touto agendou. Základným predpokladom vyhodnocovania efektívnosti prijatých opatrení je transparentná, podrobná a adresná súdna štatistika. Diskusia sa dotkla aj postavenia znalcov v odbore priemyselné vlastníctvo, kde sa prítomní zhodli, že by bolo užitočné, keby každý znalec na účely patentových sporov indikoval konkrétnu oblasť, resp. viaceré oblasti techniky, v ktorých vykonáva znaleckú činnosť.
   Osobitné nastavenie si bude vyžadovať systém a spôsob vzdelávania pracovníkov justície, pričom sa očakáva posilnená spolupráca s Justičnou akadémiou SR.
   Zúčastnení sudcovia zároveň podporili alternatívne riešenie sporov v národnej doméne .sk (tzv. ADR), ktoré po efektívnom zavedení do praxe môže odbremeniť súdy od doménových sporov, ktorých počet nie je zanedbateľný a ich riešenie si vyžaduje špecifický prístup.
   Po prerokovaní tém súvisiacich so špecializáciou súdov zasadnutie MRK pokračovalo podľa svojho riadneho programu, ktorý spolu so záznamom z celého rokovania bude štandardne zverejnený na webovom sídle ÚPV SR http://www.upv.sk/?zasadania-komisie.
   Ľ. Knoth sa poďakoval pozvaným hosťom za zmysluplnú diskusiu, ich postrehy a podelenie sa o svoje skúsenosti a vyjadril nádej, že spoločným úsilím – aj prostredníctvom špecializácie súdov a s prispením MRK – sa podarí zlepšiť vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva.

Fotogaléria k článku:

Kliknutím na fotografiu ju zobrazíte zväčšenú

Kliknutím na fotografiu ju zobrazíte zväčšenú

Kliknutím na fotografiu ju zobrazíte zväčšenú

Kliknutím na fotografiu ju zobrazíte zväčšenú

Kliknutím na fotografiu ju zobrazíte zväčšenú

Kliknutím na fotografiu ju zobrazíte zväčšenú

 

Dátum článku: 23.9.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky