Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Rozvoj osobnostných spôsobilostí

V Úrade priemyselného vlastníctva SR sa 20.–22. apríla konal regionálny seminár Rozvoj osobnostných spôsobilostí, ktorého hlavným organizátorom bol Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM). Na seminári sa zúčastnilo 60 záujemcov z viacerých patentových a známkových úradov v Európe a prednášateľmi boli odborníci z oblasti manažovania ľudských zdrojov belgickej firmy DEMOS, s ktorou má OHIM uzavretú zmluvu o spolupráci. Účastníci seminára boli rozdelení do troch skupín a počas troch dní si postupne vypočuli a „precvičili“ tri témy.

Zmena a manažment stresu
    Išlo o praktický a interaktívny kurz zaoberajúci sa ľudskou reakciou na organizačné zmeny a stratégie, ako sa so zmenami vyrovnať. Zároveň boli prezentované spôsoby, ako sa napríklad vyrovnať so stresovými situáciami v práci.

Komunikácia a prezentačné zručnosti
    Táto časť bola venovaná komunikačným a prezentačným zručnostiam, ktorých zvládnutie zvyšuje účinnosť komunikácie a prezentácie. Účastníci mali možnosť naučiť sa vnímať svoje publikum a jasne i zrozumiteľne mu odovzdať príslušné posolstvo. Kurz bol zameraný na zručnosti i faktory znižujúce nervozitu v komunikácii a na druhej strane zvyšujúce dôveru. Predstavené boli tiež psychologické princípy efektívnej medziľudskej komunikácie tvárou v tvár ako:

  • pochopiť vlastnosti efektívnej medziľudskej ústnej komunikácie
  • pochopiť multikulturálne faktory v komunikácii
  • porozumieť zdrojom nedorozumení a spôsobom, ako sa s nimi vyrovnať
  • pochopiť vplyv neverbálneho správania sa, roly počúvajúceho a spätnej väzby v efektívnej komunikácii
Rokovacie zručnosti a riešenie konfliktov
    Vzdelávací blok bol zameraný na rokovacie zručnosti, vyjednávanie a riešenie konfliktov prostredníctvom najnovších koncepcií. Bolo zdôraznené, že prehodnotením vlastného preferovaného štýlu rokovania je možné lepšie nasmerovať rokovanie tak, aby sme dosiahli vytýčený cieľ a zároveň budovali vzájomné vzťahy konštruktívnym spôsobom.

    Účastníci vyjadrili spokojnosť s obsahom, celkovou úrovňou seminára, ako aj s jeho organizáciou. Pre zamestnancov ÚPV SR bol seminár navyše veľmi aktuálny, pretože od 1. marca tohto roku došlo v úrade k nemalým organizačným zmenám.

Dátum článku: 24.4.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky