Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Príhovor generálneho riaditeľa Francisa Gurryho pri príležitosti otvorenia 99 Valného zhromaždenia WIPO

Generálny riaditeľ WIPO Francis Gurry informoval o vynikajúcich výsledkoch v oblasti služieb a financií Svetovej organizácie a zároveň poznamenal, že rekordný dopyt po právach duševného vlastníctva spôsobený rýchlymi technologickými zmenami spôsobil vzrastajúce výzvy pre správu duševného vlastníctva v globálnej ekonomike. 

„Finančná situácia organizácie spôsobená trhovým využívaním našich globálnych systémov ochrany duševného vlastníctva je dobrá a stabilná. Ukončili sme rok 2018 s prebytkom 42,5 milióna švajčiarskych frankov. V tejto fáze roka očakávame, že rok 2019 bude ukončený so zdravým prebytkom," uviedol pri príležitosti otvorenia Valného zhromaždenia členských štátov WIPO, na jeho deväťdesiatom deviatom stretnutí.

Generálny riaditeľ poznamenal, že „vzrastajúci význam duševného vlastníctva so sebou prináša nové výzvy pre duševné vlastníctvo, ako aj pre Svetovú organizáciu. Jednou z týchto výziev, ktorá ovplyvňuje všetky národné a regionálne úrady duševného vlastníctva, ako aj WIPO, je riadenie rastúceho dopytu po duševnom vlastníctve, spôsobom ktorý zabezpečí včasnú a kvalitnú správu prihlášok." 

Gurry uviedol, že sú potrebné nové nástroje, ktoré pomôžu úradom duševného vlastníctva na celom svete vyrovnať sa s masívnym nárastom objemu prihlášok, pričom poznamenal, že Svetová organizácia je „v popredí vývoja a zavádzania možnosti ochrany duševného vlastníctva v oblasti novej umelej inteligencie (AI)." 

„Na našu záchranu prichádza umelá inteligencia," uviedol a zároveň načrtol sériu nových foriem služieb vyvinutých Svetovou organizáciou, ako napríklad WIPO Translate či vylepšený systém na správu záznamov o stretnutiach.

Generálny riaditeľ okrem toho poukázal na problémy, ktoré so sebou prinášajú nové technológie, napríklad v oblasti umelej inteligencie, týkajúce sa podstaty politiky duševného vlastníctva. Uviedol, že „objavujú sa nové otázky o uplatňovaní existujúcej politiky duševného vlastníctva, ako aj otázka o potrebe úpravy klasického systému duševného vlastníctva tak, aby sa pokryli vznikajúce medzery, s cieľom zabezpečiť systému duševného vlastníctva slúžiaci inovačnému ekosystému." 

Gurry privítal diskusiu medzi členskými štátmi o umelej inteligencii a duševnom vlastníctve a uviedol: „Dostávame sa do štádia, v ktorom môžeme vidieť postup vpred smerom k identifikácii problémov, ktoré sú kľúčové v oblasti duševného vlastníctva v tejto veľmi zložitej oblasti nových technológií vo forme umelej inteligencie." 

Tlaky na multilaterálny systém však „narúšajú jeho schopnosť vytvárať včasné výsledky v normatívnej oblasti a v neposlednom rade je to slabá politická vôľa prijať mnohostranný prístup a rozvíjať mnohostranné riešenia." 

Zanedbanie mnohostranného systému by podľa neho mohlo viesť k nesúladu v regulačnom rámci, ktorý sa uplatňuje na tieto medzinárodne využívané technológie. „Závod o vývoj globálneho riešenia prostredníctvom národnej alebo regionálnej regulačnej súťaže na rozdiel od mnohostranného prístupu nakoniec povedie k narušeniu hodnoty samotných technológií a ich užitočného hospodárskeho a sociálneho využitia. Technická funkčnosť je závislá na regulačnej funkčnosti." 

Gurry predstavil Valnému zhromaždeniu komplexnú písomnú správu, pričom vo svojom úvodnom vyhlásení vyzdvihol niektoré z mnohých úspechov Svetovej organizácie vrátane:

  • Pozitívnym znakom multilateralizmu bol rekordný rok 2018 v súvislosti s pristúpením k WIPO spravovaným zmluvám, a to s 59 novými pristúpeniami.
  • Rekordné využitie globálnych systémov WIPO, najmä medzinárodného systému patentov, ochranných známok a dizajnu.
  • Významný nárast arbitrážneho a mediačného centra WIPO, ktoré sa zaoberá rastúcim počtom sporov o doménové mená a ktoré sa nedávno stalo jediným nečínskym subjektom poskytujúcim služby riešenia sporov pre .CN a .中国 ccTLDs
  • Nedávne spustenie nového globálneho portálu duševného vlastníctva, ktorý poskytuje jednotnú zákaznícku platformu pre celú škálu služieb ponúkaných Svetovou organizáciou.
  • Rozšírenie účasti v databázach Svetovej organizácie, IT platformách, systémoch a službách.
  • Rast účasti na programoch akadémie WIPO.
  • Rast verejno-súkromných partnerstiev Svetovej organizácie, najmä WIPO Re:Search a konzorcium prístupných kníh.
  • Rastúci záujem o hlavné publikácie WIPO vrátane indexu globálnych inovácií.
  • Realizácia niekoľkých projektov týkajúcich sa vhodných technológií pre najmenej rozvinuté krajiny.

V rámci programu Valného zhromaždenia Francis Gurry vyzval členské štáty, aby prijali program a rozpočet na dvojročné obdobie 2020/21. Rovnako uviedol, že pri príprave Valného zhromaždenia sa dosiahol výrazný pokrok v Programovom a Rozpočtovom výbore, pričom len jedna položka ostala nevyrovnaná.

Vyzval tiež členské štáty, aby sa dohodli na zvolaní diplomatickej konferencie na prijatie navrhovanej zmluvy o dizajne. Z dohody by mali úžitok dizajnéri, ktorí hľadajú ochranu dizajnov, zjednodušením a harmonizáciou množstva pravidiel registrácie, ktoré sa v súčasnosti v jednotlivých krajinách značne líšia.

Ďalej generálny riaditeľ uvítal navrhovaný nový a vylepšený systém správy záznamov o stretnutiach, ako aj službu digitálneho označovania času, ktoré sú vhodné pre digitálny vek, a dúfal, že ich členské štáty prijmú.

Generálny riaditeľ poďakoval zamestnancom WIPO za ich „oddanú profesionalitu“ a schopnosť prispôsobiť sa digitálnej transformácii organizácie. Zdôraznil tiež záväzok organizácie v oblasti geografickej a rodovej rozmanitosti.

Valné zhromaždenie WIPO sa uskutočňuje od 30. septembra do 9. októbra 2019. Valnému zhromaždeniu predsedá veľvyslanec Duong Chi Dung, stály zástupca Vietnamu pri OSN a ďalšie medzinárodné organizácie v Ženeve.

Originálne znenie príhovoru možno nájsť na stránke:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0010.html

 

Dátum článku: 4.10.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky