Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Pilotný projekt reorientácie PATLIB centier

Hlavným cieľom projektu je reorientácia patentových informačných centier na centrá podporujúce inovácie, zavedenie nových inovačných podporných služieb poskytovaných pre malé a stredné podniky, priemysel, akademickú sféru, výskumné inštitúcie, patentových zástupcov a ďalšie cieľové skupiny používateľov a vytváranie a podporovanie partnerstiev a spolupráce s regionálnou príp. národnou sieťou na podporu inovácií.

Na projekte participuje 17 PATLIB centier z 11 krajín: Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španielsko a Turecko.

Úrad priemyselného vlastníctva SR navrhol zaradiť do projektu PATLIB centrum pôsobiace v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Európsky patentový úrad túto nomináciu schválil a v júni 2010 PATLIB centrum CVTI SR začlenil do projektu.

Projekt bol začatý 1. novembra 2010 a mal by trvať do konca roka 2013, s možnosťou predĺženia o ďalšie dva roky.

Záujem o reorientáciu svojho PATLIB centra prejavil aj úrad a v prípade že Európsky patentový úrad rozhodne o jeho zaradení do projektu od roku 2014, prípravné práce spojené s realizáciou projektu začnú už v priebehu tohto roka.

Dátum článku: 11.3.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky