Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Organizačné zmeny

V Úrade priemyselného vlastníctva SR, v snahe zlepšiť a skvalitniť prácu, pokračovať v elektronizácii služieb, zvyšovať povedomie verejnosti o význame duševného vlastníctva, jeho ochrany a v neposlednom rade motivovať, prípadne lepšie využiť osobnostný potenciál niektorých pracovníkov, došlo s účinnosťou od 15. októbra k podstatným organizačným zmenám.

    V dvoch prípadoch sa dva odbory zlúčili. V súčasnosti už funguje kancelária predsedu a medzinárodných vzťahov ÚPV SR a odbor informatiky a ekonomiky.  

    Bola tiež zriadená projektová kancelária, ktorá má plniť úlohy v oblasti projektov realizovaných v úrade v spolupráci  s medzinárodnými organizáciami, najmä Európskym patentovým úradom, Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva, ako aj s národnými inštitúciami, ako sú Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied či ostatné ústredné orgány štátnej správy. Projektová kancelária má na starosti aj koordinačné aktivity pri projektoch spolufinancovaných Európskou úniou.

    Odbor patentových fondov a informácií zmenil názov na odbor patentových fondov, informácií a analýz. Zabezpečuje aj koncepčnú a analytickú činnosť úradu v oblasti patentových informácií vrátane technologických trendov a trendov vývoja ochrany priemyselných práv, nástrojov a systémov na využívanie patentových informácií a koordinuje napríklad i spoluprácu ÚPV SR s jeho informačno-poradenskými miestami pre inovácie (innoinfo) a službu pre malé a stredné podniky, podnikateľov – prediagnostiku priemyselných práv (vrátane doterajšieho metodického riadenia stredísk patentových informácií v rámci siete PATLIB a kontaktných a informačných miest úradu).

     V ostatných rokoch došlo v ÚPV SR len k čiastočným organizačným zmenám, napríklad začiatkom roka 2011. V súčasnosti ide o celoplošnú zmenu. Veríme, že prospešnú tak pre úrad, ako aj jeho klientov.

Dátum článku: 23.10.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky