Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

OCHRANNÉ ZNÁMKY – ZMENY LEGISLATÍVY ÚČINNÉ OD 14. JANUÁRA 2019

14. januára 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 291/2018 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o ochranných známkach prináša do práva ochranných známok podstatné zmeny a doplnky, ktoré sú dôsledkom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. Ide predovšetkým o opustenie podmienky grafického vyjadrenia ochrannej známky a tým vytvorenie priestoru pre zápis aj netradičných druhov ochranných známok, ale aj posilnenie práv majiteľov ochrannej známky a prehĺbenie zásady poskytovania ochrany len ochranným známkam skutočne používaným relevantným spôsobom.

Novela zákona o ochranných známkach si vyžiadala aj zmeny vykonávacieho predpisu, ktorým je vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Novela vyhlášky (vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 332/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach) bola uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 28. novembra 2018 a účinnosť nadobudne spolu s novelou známkového zákona 14. januára 2019.

Znenie známkového zákona účinné od 14.1.2019 je dostupné na:
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2009/506/ZZ_2009_506_20190114.pdf

Znenie známkovej vyhlášky účinné od 14.1.2019 je dostupné na:
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2009/567/ZZ_2009_567_20190114.pdf

Dátum článku: 5.12.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky