Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Maximálne využitie európskeho tradičného know-how, možné rozšírenie ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky (Zelená kniha)

Nepoľnohospodárski výrobcovia, ktorí sa rozhodli chrániť zemepisné označenie svojich výrobkov v celej EÚ, si musia zabezpečiť samostatnú ochranu v každom členskom štáte, čo nie je v súlade s cieľmi vnútorného trhu. Európska komisia identifikovala tento problém vo svojom oznámení o jednotnom trhu pre práva duševného vlastníctva v roku 2011 a navrhla dôkladnú analýzu existujúceho právneho rámca na ochranu zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov v členských štátoch a jej dôsledkov pre vnútorný trh. V nadväznosti na toto oznámenie bola v roku 2012 vypracovaná Štúdia o ochrane zemepisných označení pre nepoľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu, z ktorej vyplýva, že existujúce právne nástroje dostupné pre výrobcov na vnútroštátnej a európskej úrovni sú nedostatočné.
Európska komisia sa rozhodla pokračovať vo svojej analytickej práci prostredníctvom Zelenej knihy. Jej cieľom je čo najobšírnejšie konzultovať so všetkými zainteresovanými stranami, či je potrebné zvýšiť v EÚ ochranu zemepisných označení pre nepoľnohospodárske výrobky, a ak áno, aký prístup by sa mal prijať. Všetky zainteresované strany sú vyzvané, aby sa vyjadrili k otázkam uvedeným v tejto knihe. Komisia zohľadní výsledky pri rozhodovaní, či je vhodné ďalšie opatrenie na úrovni EÚ.

Odpovede by mali byť zaslané e-mailom na nasledujúcu adresu tak, aby boli Európskej komisii doručené do 28. októbra 2014: MARKT-CONSULTATION-GIs@ec.europa.eu. Doručené odpovede budú uverejnené na webovom sídle Generálneho riaditeľstva EK pre vnútorný trh a služby.
ZELENÁ KNIHA (.pdf 740 kB)

Dátum článku: 9.9.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky