Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Inovačná súťaž Európskeho patentového úradu

Pri príležitosti 40. výročia podpísania Európskeho patentového dohovoru (EPD), na základe ktorého bol zriadený Európsky patentový úrad (EPÚ) so sídlom v Mníchove, bola touto inštitúciou v roku 2013 vyhlásená súťaž „EPO Innovation Contest“ pre študentov vysokých škôl všetkých zmluvných štátov EPD.
Zámerom súťaže je poskytnúť študentom možnosť preskúmania skrytého bohatstva existujúcich patentových dokumentov a navrhnúť nové oblasti inovácií, najmä zo sektorov zelené technológie a udržateľný rozvoj. Súťažiaci budú v úzkom kontakte s patentovými odborníkmi EPÚ a zmluvných štátov a budú mať k dispozícii podporu z Európskej patentovej akadémie, národných patentových úradov a z PATLIB Centier.
Súťaž je určená pre študentov všetkých odborov, ktorí dosiahli vek 18 rokov a sú zapísaní na univerzite, vysokej škole alebo podobnej vzdelávacej inštitúcii. Účasť v súťaži nie je spoplatnená.
Úlohou súťažiacich bude definovať výskumný projekt potenciálne zaujímavý z hľadiska budúceho R&D.
Projekt má obsahovať nasledujúce časti:

1/ Opis technických problémov, ktoré sa v súčasnej dobe vyskytujú v jednej z nasledujúcich oblastí:

A. Trvalo udržateľná produkcia potravín
B. Ekologická výroba a uchovanie energie
C. Riadenie odpadového hospodárstva, recyklácia, mestská ťažba (druhotných surovín z prímestských skládok)
D. Inteligentné systémy riadenia dopravy a prepravy
E. Technológie pre inteligentné domácnosti

2/ Použitie patentových databáz a prezentáciu súčasného stavu vývoja v danej oblasti - "stav techniky"

3/ Všeobecný prieskum potenciálu trhu pre navrhnuté riešenia

Úlohou Úradu priemyselného vlastníctva SR v tejto súťaži je zbierať prihlášky a následne vybrať jednotlivých súťažiacich alebo súťažné tímy pre každú technickú oblasť. Záujemcovia predložia životopis (maximálne 2 strany) a koncept svojho projektu, kde opíšu problém zo zvolenej oblasti a uvedú, prečo by nájdenie riešenia bolo prínosom.

Jednotlivci alebo tímy vybraní do súťaže budú zaregistrovaní na špecializovaný diaľkový vzdelávací kurz, ktorý im ponúkne návod na rozvoj pôvodnej myšlienky a ďalšie vedenie projektu.
Pracovným jazykom tohto programu a odborného vedenia bude angličtina. Záverečný projekt môže byť predložený v angličtine, francúzštine alebo v nemčine.

Registrácia do súťaže trvá od 14. januára 2013 do 15. marca 2013.

Prihlášky do súťaže musia byť zaslané Úradu priemyselného vlastníctva SR najneskôr do 28. februára 2013 na adresu:


Úrad priemyselného vlastníctva SR
Ing. Lucia Bocková
Kancelária predsedu a medzinárodných vzťahov
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4
Na obálke uveďte „EPO Innovation Contest“

Diaľkový vzdelávací program bude prebiehať od 18. marca do 13. júna 2013.
Termín predloženia hotového projektu je 13. júl 2013.
O víťazoch rozhodne medzinárodná porota. Víťazi budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien, ktoré sa uskutoční 17. októbra 2013 v Mníchove. EPÚ uhradí náklady na cestu a ubytovanie.
Víťaz každej z kategórií bude odmenený sumou 5.000 eur.

Na slávnostnom odovzdávaní cien budú mať víťazi príležitosť prezentovať svoj výskumný projekt pred významným publikom.
Pravidlá súťaže sa nachádzajú na nasledujúcej adrese:
http://www.epo.org/learning-events/40epc/competition.html

Dátum článku: 5.2.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky