Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Implementácia modelu CAF v ÚPV SR

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/


V januári 2019 sa ÚPV SR zapojil do projektu „Závadzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ pod názvom Implementácia modelu CAF v ÚPV SR.

Spoločný systém hodnotenia kvality je nástroj komplexného manažérstva kvality, vytvorený verejným sektorom pre verejný sektor, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM). Model CAF vychádza z predpokladu, že výnimočné výsledky vo výkonnosti organizácie, vo vzťahu k občanom / zákazníkom, pracovníkom / zamestnancom a spoločnosti, sa dosahujú prostredníctvom vodcovstva riadením plánovania a stratégie, pracovníkov / zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov. Poskytuje pohlaď na organizáciu z rôznych uhlov v rovnakom čase: holistický prístup k analýze výkonnosti organizácie.

Model CAF bol navrhnutý na použitie vo všetkých častiach verejného sektora a dá sa aplikovať v organizáciách verejnej správy v Európe na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Cieľom modelu CAF je stať sa katalyzátorom pre komplexný proces zlepšovania v organizácii.
Implementácia modelu CAF prebieha v úrade v období od 01/2019 do 08/2020 a má štyri fázy:

  1. príprava implementácie (2 mesiace),
  2. proces samohodnotenia (8 mesiacov),
  3. proces zlepšovania (7 mesiacov) a
  4. externá spätná väzba (3 mesiace).

ÚPV SR vymenoval pracovnú skupinu, svoj CAF tím, ktorý pozostáva z 15 členov (zamestnanci ÚPV SR z rôznych odborov úradu), metodika, administratívneho pracovníka a externého konzultanta projektu. V súčinnosti s plánom implementácie má úrad úspešne za sebou prvé dve fázy – prebehla príprava implementácie modelu CAF a takisto celý proces samohodnotenia organizácie v jednolivých kritériách:

  • kritériá zamerané na predpoklady: vodcovstvo/stratégia a plánovanie
  • úradu/zamestnanci/partnerstvá a zdroje/procesy a kritériá zamerané na výsledky: výsledky orientované na občana/zákazníkov/výsledky vo vzťahu k zamestnancom/výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti/kľúčové výsledky výkonnosti.

V auguste 2019 sa nám podarilo v rámci projektového tímu predložiť vedeniu samohodnotiacu správu, ktorá bola úspešne schválená. Ďalším krokom bola príprava Posúdenia na mieste s účasťou dvoch externých posudzovateľov. Posúdenie na mieste sa v priestoroch ÚPV SR uskutočnilo 18. septembra 2019. Atmosféra samotného posúdenia bola veľmi profesionálna, obohacujúca, zodpovedali sa všetky otázky externých posudzovateľov aj členov CAF tímu. Následne sme o priebehu posúdenia informovali vedenie ÚPV SR. Podarilo sa nám do procesu implementácie zapojiť aj všetkých zamestnancov ÚPV SR, a to s možnosťou preštudovať si celú samohodnotiacu správu a navrhnúť akýkoľvek nápad, námet na zlepšenie vzhľadom na potreby úradu. Tieto návrhy a nápady budeme následne zvažovať a aplikovať pri tvorbe Akčného plánu zlepšovania ako ďalšieho dôležitého kroku v projekte. V týchto dňoch obdržíme Správu z posúdenia na mieste od našich externých posudzovateľov, ktorá bude takisto súčasťou Akčného plánu zlepšovania. Vďaka usilovnej práci CAF tímu, podpore vedenia, garanta, metodika, administratívneho pracovníka, externého konzultanta a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (riadiaci orgán v projekte) sa nám zatiaľ darí napredovať v projekte v zmysle nastaveného implementačného plánu.

Fotogaléria k článku:

Fotografia k článku

Fotografia k článku

Fotografia k článku

Fotografia k článku

 

Dátum článku: 9.10.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky