Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Implementácia modelu CAF v ÚPV - Akčný plán zlepšovania

Mesiac november 2019 sa v rámci implementácie modelu CAF niesol v duchu sumarizácií všetkých oblastí a námetov na zlepšovanie do Akčného plánu zlepšovania (ďalej len „APZ“), resp. na školenie k tvorbe APZ. Zosumarizovali sme a naštudovali všetky námety zo samohodnotiacej správy ÚPV, zo spätnej správy z posúdenia na mieste a takisto mali možnosť všetci zamestnanci napísať do APZ akýkoľvek námet alebo nápad. Členovia CAF tímu absolvovali veľmi kreatívne školenie k tvorbe APZ s podporou externého konzultanta projektu. Výstupom aktívnej činnosti tímu a konzultanta, ako aj diskusií na školení je samotný návrh APZ, jeho priority, kde sú definované aktivity, čiastočne zodpovednosti (budú detailne rozpracované v realizačnom programe na každú aktivitu), výstupy, spôsoby ich realizácie a samotné dopady.
Po školení k tvorbe APZ pokračovali diskusie a konzutlácie k samotnému APZ. Ďalším krokom bude konzutlácia s externým konzultantom, s ktorým metodik i samotný CAF tím doladia jednotlivé detaily a pripraví sa APZ na preštudovanie a schválenie vedeniu ÚPV. Po schválení vedením sa tešíme na prípravu detailných realizačných programov jednotlivých zlepšovacích aktivít činností úradu a ich postupnú implementáciu do praxe. Metodik v súčinnosti s konzultantom pripraví komunikačný plán k APZ. Projekt naďalej pokračuje v súlade s Plánom implementácie, prebiehajú informačné stretnutia s garantom projektu, prostredníctvom porád vedenia je informované aj vedenie úradu.
Okrem školenia k tvorbe a prioritizácii APZ sme mali možnosť zúčastniť sa dvoch veľmi zaujímavých a prínosných konferencií v oblasti kvality. Začiatkom novembra sme absolvovali 25. medzinárodnú konferenciu pri príležitosti Svetového dňa kvality a 20.11. 2019 sme sa zúčastnili 16. konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Tieto informácie z konferencií budeme určite aplikovať do bežného života úradu.
V najbližších mesiacoch nás čaká okrem tvorivej práce na APZ aj jeho organizácia, príprava detailných realizačných programov, implementácia daných aktivít na zlepšovanie a realizácia ich príslušnými vlastníkmi. CAF tím je naďalej pozitívne naladený a v plnom pracovnom nasadení. Ako jednu z dôležitých úloh garanta projektu vnímame začlenenie APZ do stratégie, t. j. strategických dokumentov úradu.

Fotogaléria k článku:

Galéria k článku

Galéria k článku

Galéria k článku

Galéria k článku

Dátum článku: 16.12.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky