Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Federatívny európsky patentový register - prepojenie s webovým registrom ÚPV SR

Zámerom tohto projektu je vytvorenie systému spoločného európskeho webového registra, ktorý bude obsahovať údaje o európskych patentoch udelených Európskym patentovým úradom (EPÚ) a o ich stave v národných fázach udržiavania patentu národnými úradmi členských štátov Európskej patentovej organizácie. Spolu s týmito údajmi majú byť súčasťou systému aj údaje o patentoch udelených národnými úradmi. Register je zameraný na informácie právneho charakteru, napr. právny stav patentu.

Potreba spoločného európskeho federatívneho registra vyplynula z problémov pri zisťovaní právnych informácií o patentoch v Európe. Cieľom projektu je poskytnúť tieto informácie v spoločnom prostredí na základe jedného zadania, napríklad čísla európskeho patentu, jeho majiteľa alebo pôvodcu, so zobrazením podrobných údajov a s prepojením na ďalšie údaje vo webových registroch tých národných úradov, v ktorých konkrétny európsky patent nadobudol platnosť.

Koncom roku 2012 úrad v spolupráci s EPÚ úspešne implementoval prvú fázu projektu, tzv. Flexible Deep Linking. Ide o prepojenie Európskeho patentového registra s webovým registrom ÚPV SR v rozsahu európskych patentov s určením platnosti pre Slovenskú republiku. Údaje o európskych patentoch uplatnených v Slovenskej republike umožňujú prepojenie priamo z Európskeho patentového registra na príslušný záznam vo webovom registri ÚPV SR, ktorý o takomto európskom patente vedie úrad.

V prípadoch, keď bol európsky patent v prihláške požadovaný aj pre územie Slovenskej republiky, ale po jeho udelení EPÚ nebol v Slovenskej republike uplatnený, zobrazí sa oznam o nedostupnosti príslušného záznamu vo webovom registri ÚPV SR.

Na ilustráciu sú ďalej uvedené ukážky prepojení z Európskeho patentového registra na webový register úradu s názvom Európske patenty s určením pre Slovenskú republiku. Keď je v Európskom patentovom registri zapísaný udelený európsky patent s určením pre Slovenskú republiku, v zázname o takomto patente je v zozname krajín určenia aktivovaný kód SK. Kliknutím na tento kód sa aktivuje prepojenie na detail záznamu príslušného európskeho patentu vo webovom registri ÚPV SR.

Príklad:
Európsky patent č. EP2345565
Po zobrazení záznamu v Európskom patentovom registri je v časti Legal Status/Designated contracting states uvedený v zozname kódov krajín určenia aj kód SK. Kliknutím na tento kód sa aktivuje prepojenie vo webovom registri ÚPV SR na detail záznamu európskeho patentu č. 2345565, ktorého slovenský preklad úrad eviduje pod označením E11424.

Dátum článku: 19.2.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky