Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Európska sieť ochranných známok a dizajnov

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a úrady priemyselného vlastníctva členských štátov Európskej únie v spolupráci so združeniami používateľov vytvorili spoločný portál pre ochranné známky a dizajny Európskej únie s názvom Európska sieť ochranných známok a dizajnov (z anglického European Trade Mark and Design Network). Portál je prístupný na stránke https://www.tmdn.org

Európska sieť ochranných známok a dizajnov predstavuje kombináciu systémov a praktík na podporu používateľov pri získavaní najlepších možných služieb na úrovni národných a regionálnych inštitúcií, ako aj inštitúcií Európskej únie, zabezpečujúcich ochranu predmetov priemyselného vlastníctva v oblasti ochranných známok a dizajnov.

Portál poskytuje prístup do systémov a databáz pre ochranné známky a dizajny. V databázach sa nachádzajú záznamy o známkach a dizajnoch chránených v celej Európskej únii a individuálne v jej členských štátoch.


Portál poskytuje priamy prístup do databáz:

TMview pre ochranné známky

Designview pre dizajny

Euroclass na zatrieďovanie tovarov a služieb pre ochranné známky


Okrem toho sú k dispozícii nástroje

Similarity na porovnanie posudzovania zameniteľnosti ochranných známok rôznymi úradmi

Quality s cieľmi a ukazovateľmi kvality vykonávaných činností v jednotlivých úradoch

CESTO (obmedzený prístup) ako nástroj na prieskum prihlášok ochranných známok určený pre zamestnancov úradov členských krajín EÚ.


Na portáli budú postupne pribúdať ďalšie informácie, o ktorých bude úrad pravidelne prinášať správy formou noviniek na svojej webovej stránke alebo prostredníctvom časopisov E-zine a Duševné vlastníctvo a na tematických seminároch, workshopoch alebo iných vzdelávacích či popularizačných akciách.

Dátum článku: 14.2.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky