Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Dopad brexitu na práva priemyselného vlastníctva

Banská Bystrica 24. 07. 2020
(aktualizované 4.1.2021)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej aj ako „UK“) vystúpilo 1. februára 2020 z Európskej únie (ďalej aj ako „EÚ“) a stalo sa „treťou krajinou“. Dohoda o vystúpení stanovuje prechodné obdobie, ktoré skončí 31. decembra 2020. V aktuálnom období sa právne predpisy EÚ naďalej v ostrovnom štáte uplatňujú. Od 1. januára 2021 sa prestane na územie Spojeného kráľovstva vzťahovať primárne a sekundárne právo Únie.

„Dôležité je si uvedomiť, že osoby, ktoré budú mať záujem získať ochranu po uplynutí prechodného obdobia, si budú musieť svoje práva v UK prihlasovať národnou cestou prostredníctvom Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo,“ uvádza Matúš Medvec, predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej aj ako ÚPV SR).

Podľa existujúcej podoby dohody bude po uplynutí prechodného obdobia stav týkajúci sa práv priemyselného vlastníctva nasledujúci.

„Praktickým dôsledkom brexitu bude zmenšenie teritoriálnej platnosti ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva. Inak povedané, ak prihlasovatelia požiadajú o registrovanie ochrannej známky po 31. decembri 2020, tak bude platná len v EÚ27, ale nie na území Spojeného kráľovstva,“ konkretizuje predseda ÚPV SR. Do 31. 12. 2020 je možné využiť komunitárny systém a registrovať si ochrannú známku EÚ alebo dizajn Spoločenstva, prostredníctvom ktorých prihlasovateľ získa ochranu na celom území EÚ. Prihlasovateľovi naďalej zostáva možnosť podať prihlášku ochrannej známky, respektíve prihlášku dizajnu priamo v úrade duševného vlastníctva UK. Ak sa ale do 31. 12. 2020 nestihne ochranná známka EÚ zapísať do registra EÚ, bude v prípade požiadavky ochrany potrebné podať žiadosť o zhodnú ochrannú známku v UK, a to v priebehu deviatich mesiacov od konca prechodného obdobia, t. j. do konca septembra 2021. V takom prípade bude mať ochranná známka rovnaký dátum podania a dátum priority ako v podanej prihláške ochrannej známky EÚ. Prihlasovateľ tak bude povinný zaplatiť poplatok za podanie prihlášky. Majitelia ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva, ktoré boli zapísané pred koncom prechodného obdobia, t. j. do 31. decembra 2020, automaticky získajú zhodné zapísané a vymáhateľné práva v Spojenom kráľovstve. Zachovanie ochrany nebude podmienené žiadnym poplatkom. Majitelia týchto ochranných známok a dizajnov nebudú povinní počas troch rokov po uplynutí prechodného obdobia mať v Spojenom kráľovstve korešpondenčnú adresu. Majitelia ochranných známok EÚ, ktorí nebudú mať záujem vlastniť zhodnú ochrannú známku v UK, môžu kedykoľvek po skončení prechodného obdobia podať Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo oznámenie o svojom rozhodnutí.

„V registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR je zapísaných 1 156 platných ochranných známok zo Spojeného kráľovstva a 4 dizajny. Prostredníctvom registrácie v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sa na územie SR vzťahuje aktuálne ochrana 683 427 ochranných známok EÚ a 118 000 dizajnov Spoločenstva podaných prihlasovateľmi zo Spojeného kráľovstva. Na základe medzinárodného zápisu v Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO) je na území SR chránených viac ako 800 medzinárodných ochranných známok zo Spojeného kráľovstva,“ špecifikuje predseda ÚPV SR.

V prípade patentov a dodatkových ochranných osvedčení nedochádza prakticky k žiadnej zmene. Ochranu patentu je možné získať prostredníctvom podania európskej patentovej prihlášky Úradu priemyselného vlastníctva SR, resp. priamo Európskemu patentovému úradu, alebo je možné využiť podanie patentovej prihlášky priamo Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo.

Osoby oprávnené používať zemepisné označenia, označenia pôvodu, zaručenú tradičnú špecialitu alebo tradičný výraz pre víno, ktoré sú v EÚ chránené k poslednému dňu prechodného obdobia, budú oprávnené ich používať aj v Spojenom kráľovstve bez akéhokoľvek preskúmania a bude im poskytnutá prinajmenšom rovnaká úroveň ochrany, ktorú majú podľa práva EÚ. Táto ochrana sa bude poskytovať, kým nenadobudne platnosť a nebude použiteľná dohoda upravujúca budúci vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

V súčasnosti je Spojené kráľovstvo súčasťou systému regionálneho vyčerpania práv Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), čo znamená, že práva duševného vlastníctva sa považujú za vyčerpané potom, čo boli so súhlasom vlastníka práva uvedené na trh kdekoľvek v rámci EHP. Práva týkajúce sa duševného vlastníctva, ktoré boli na území EÚ a UK vyčerpané pred koncom prechodného obdobia za podmienok práva EÚ, zostanú vyčerpané na oboch územiach. Po skončení prechodného obdobia už nebude UK súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vyčerpanie práv v rámci EHP sa automaticky nebude vzťahovať na tovary uvedené na trh v UK. Podobne sa práva na tovary uvedené na trh v EHP nebudú považovať za vyčerpané v UK.

Vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskeho hospodárskeho priestoru zároveň vyplýva pre prihlasovateľov zo Slovenska, ktorí majú záujem o ochranu svojho priemyselného vlastníctva na území Spojeného kráľovstva, povinnosť zastúpenia v konaniach pred úradom priemyselného vlastníctva. Rovnaký princíp platí aj v prípade prihlasovateľov zo Spojeného kráľovstva na Slovensku.

Ďalšie informácie sú uvedené v jednotlivých nasledujúcich oznámeniach:

Ochranné známky a dizajny
Oznámenie zainteresovaným stranám: Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti ochranných známok Európskej únie a dizajnov spoločenstva (.pdf, 438 kB)

Patenty a dodatkové ochranné osvedčenia
Oznámenie zainteresovaným stranám: Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti dodatkových ochranných osvedčení pre liečivá a prípravky na ochranu rastlín (.pdf, 363 kB)

Zemepisné označenia a označenia pôvodu
Oznámenie zainteresovaným stranám: Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti zemepisných označení (.pdf, 537 kB)

Vyčerpanie práv duševného vlastníctva
Oznámenie zainteresovaným stranám: Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti vyčerpania práv duševného vlastníctva (.pdf, 330 kB)


Kontakt pre médiá:
Erika Presperínová, +421/905 529 310,
erika.presperinova@indprop.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR


Prílohy:

Oficiálna tlačová správa v PDF (pdf, 604 kB)
Dopad brexitu na práva priemyselného vlastníctva (celá analýza) (.pdf, 232 kB)
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (.pdf, 8 MB)
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (.docx, 2,66 MB)

Dátum článku: 24.7.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky