Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

DOPAD BREXITU NA PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 Európskej rade v súlade s čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Európskej únie. V tejto súvislosti bolo nutné vyriešiť otázky pokračovania ochrany niektorých práv priemyselného vlastníctva v Spojenom kráľovstve, vyčerpania práv vyplývajúcich z práv priemyselného vlastníctva a zaobchádzania s prihláškami niektorých práv v období po brexite. 

V septembri 2017 zverejnila Európska komisia na svojich webových stránkach návrh dokumentu, ktorý obsahuje pozíciu EÚ k problematike duševného vlastníctva v rámci vyjednávania so Spojeným kráľovstvom podľa čl. 50 Zmluvy o Európskej únii.

Position paper transmitted to EU27 on Intellectual Property rights (including geografical indication), 2017, TF50 (2017) 11 – Commission to EU 27 Vyjednávači Európskej komisie a Spojeného kráľovstva dospeli 14. novembra 2018 k zhode o podobe Dohody o vystúpení a o stručnom politickom prehlásení o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a 25. novembra 2018 na samite v Bruseli túto dohodu a politické prehlásenie schválili predstavitelia členských štátov EÚ a Spojeného kráľovstva. V prípade, že medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ bude Dohoda o vystúpení uzavretá a úspešne ratifikovaná, budú uvedené otázky upravené touto dohodou. 

Dohoda by mala zahŕňať prechodné obdobie, v rámci ktorého by mal byť v oblasti priemyselného vlastníctva z veľkej časti zachovaný status quo. V prípade, že ratifikovaná dohoda nestanoví iný dátum, prestane sa na Spojené kráľovstvo od 1. januára 2021 vzťahovať primárne a sekundárne právo Únie. Vlastníci a užívatelia si potom budú musieť svoje práva v Spojenom kráľovstve prihlasovať národnou cestou. 

V prípade, že dohoda nebude dosiahnutá, prebehne tzv. tvrdý brexit. Hlavným rozdielom medzi vystúpením s dohodou a bez nej je moment, kedy prestane byť právo EÚ na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve použiteľné a kedy tzv. únijné práva (ochranná známka EÚ, dizajn Spoločenstva, chránené zemepisné označenia a označenia pôvodu) prestanú mať v Spojenom kráľovstve účinky. V prípade dohody by k tomu malo dôjsť 1. januára 2021, zatiaľ čo v prípade tvrdého brexitu okamžite.

I. Podľa existujúcej podoby návrhu dohody by mal byť po uplynutí prechodného obdobia stav týkajúci sa práv priemyselného vlastníctva nasledujúci:

Ochranné známky a dizajny

 • Vlastníci ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva, ktoré boli zapísané pred koncom prechodného obdobia, automaticky získajú zhodné zapísané a vymáhateľné práva v Spojenom kráľovstve. Zachovanie ochrany nebude podmienené žiadnym poplatkom. Vlastníci zapísaných ochranných známok a dizajnov nebudú povinní počas troch rokov po uplynutí prechodného obdobia mať v Spojenom kráľovstve korešpondenčnú adresu.
 • Pokiaľ budú ochranná známka EÚ alebo dizajn Spoločenstva vyhlásené za neplatné alebo zrušené v EÚ v dôsledku správneho alebo súdneho konania, ktoré k poslednému dňu prechodného obdobia ešte prebiehalo, zodpovedajúce právo zapísané v Spojenom kráľovstve bude tiež vyhlásené za neplatné alebo zrušené. Spojené kráľovstvo však nemá povinnosť vyhlásiť príslušnú ochrannú známku alebo dizajn v Spojenom kráľovstve za neplatné alebo ich zrušiť, pokiaľ sa príslušné dôvody nevzťahujú na Spojené kráľovstvo.
 • Pre ochrannú známku v Spojenom kráľovstve bude platiť rovnaký dátum podania alebo rovnaký dátum práva prednosti ako pre príslušnú ochrannú známku EÚ (takisto aj seniorita ochrannej známky v Spojenom kráľovstve, ak bola uplatňovaná pri zápise v EÚ). Okrem toho nemožno príslušný zápis ochrannej známky v Spojenom kráľovstve zrušiť z dôvodu, že ochranná známka nebola na území Spojeného kráľovstva riadne užívaná pred koncom prechodného obdobia.
 • Pre zapísaný dizajn v Spojenom kráľovstve platí rovnaký dátum podania a dátum práva prednosti ako pre dizajn Spoločenstva.
 • Vlastníci ochranných známok EÚ sa môžu dovolávať dobrého mena svojej ochrannej známky získaného v EÚ (napr. v námietkovom konaní alebo konaní o porušení v Spojenom kráľovstve) až do konca prechodného obdobia. Po jeho skončení bude používanie dobrého mena založené na používaní ochrannej známky v Spojenom kráľovstve.
 • Medzinárodné zápisy ochranných známok a dizajnov s vyznačením EÚ, ktoré boli zapísané pred koncom prechodného obdobia, budú naďalej požívať ochranu v Spojenom kráľovstve na základe opatrení, ktoré Spojené kráľovstvo prijme.
 • ráva k nezapísanému dizajnu Spoločenstva, ktoré existujú už pred koncom prechodného obdobia, sa stanú vymáhateľným právom priemyselného vlastníctva podľa práva Spojeného kráľovstva, a to po dobu rovnajúcu sa najmenej zostávajúcej dobe ochrany nezapísaného dizajnu Spoločenstva.
 • Prihlášky ochranných známok EÚ alebo dizajnov Spoločenstva podané na konci prechodného obdobia nebudú automaticky prevedené na vymáhateľné právo Spojeného kráľovstva ako v prípade už existujúcich zápisov. Prihlasovateľ má právo podať v Spojenom kráľovstve prihlášku zhodnej ochrannej známky pre zhodné tovary alebo služby a prihlášku zhodného dizajnu do deviatich mesiacov od konca prechodného obdobia a získa tak rovnaký deň podania a dátum práva prednosti ako pri zodpovedajúcej prihláške podanej v EÚ (pri ochranných známkach tiež senioritu).

Patenty a dodatkové ochranné osvedčenia

 • Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ nebude mať vplyv na súčasný európsky patentový systém, ktorý sa riadi Európskym patentovým dohovorom (nie je súčasťou práva EÚ), a dohoda sa preto o ňom nezmieňuje.
 • Vzhľadom na to, že systém tzv. jednotného patentu (európsky patent s jednotným účinkom) a Jednotný patentový súd nie sú dosiaľ funkčné, dohoda ich budúcu podobu tiež neupravuje.
 • Na žiadosti o dodatkové ochranné osvedčenia a o predĺženie doby ich platnosti podaných pred úradom v Spojenom kráľovstve pred koncom prechodného obdobia sa uplatňujú príslušné nariadenia EÚ (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009). Takto udelené osvedčenia budú poskytovať rovnakú úroveň ochrany, aká je stanovená v príslušných nariadeniach EÚ.

Zemepisné označenia a označenia pôvodu

Osoby oprávnené používať zemepisné označenia, označenia pôvodu, zaručenú tradičnú špecialitu alebo tradičný výraz pre víno, ktoré sú v EÚ chránené k poslednému dňu prechodného obdobia, budú oprávnené ich používať aj v Spojenom kráľovstve bez akéhokoľvek preskúmania a bude im poskytnutá prinajmenšom rovnaká úroveň ochrany, ktorú majú podľa práva EÚ. Táto ochrana bude poskytovaná, kým nenadobudne platnosť a nebude použiteľná dohoda upravujúca budúci vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Vyčerpanie práv duševného vlastníctva

Práva týkajúce sa duševného vlastníctva, ktoré boli na území EÚ a UK vyčerpané pred koncom prechodného obdobia za podmienok práva EÚ, zostanú vyčerpané na oboch územiach.

II. Tvrdý brexit

Pre prípad tzv. tvrdého brexitu zverejnila vláda UK koncom septembra oznámenia, v ktorých zoznamuje verejnosť s jeho dôsledkami na práva duševného vlastníctva. Štyri z týchto oznámení sa týkajú ochranných známok a dizajnov, patentov, vyčerpania práv duševného vlastníctva a autorských práv.

Úrad Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo (UKIPO) zverejnil 16. januára 2019 ďalšie usmernenia pre držiteľov práv duševného vlastníctva (IP) v Spojenom kráľovstve o možných dopadoch brexitu. Pokyny jasne ukazujú, že cieľom vlády je aj naďalej zabezpečiť čo najmenej porušení práv držiteľom práv duševného vlastníctva.

Pokiaľ Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ uzavretá nebude, mal by byť podľa vlády Spojeného kráľovstva stav týkajúci sa práv priemyselného vlastníctva nasledujúci:

Ochranné známky a dizajny

 • Pokiaľ nedôjde k žiadnej dohode, vláda Spojeného kráľovstva zabezpečí, aby vlastnícke práva k všetkým existujúcim zapísaným ochranným známkam EÚ a zapísaným dizajnom Spoločenstva v Spojenom kráľovstve boli naďalej chránené a vymožiteľné v Spojenom kráľovstve tak, že umožní zápis rovnakej ochrannej známky alebo dizajnu v Spojenom kráľovstve.
 • Tieto nové práva Spojeného kráľovstva budú poskytované s minimálnou administratívnou záťažou a bude sa s nimi zaobchádzať, ako keby boli prihlásené a zapísané podľa práva UK; t. j. bude ich možné v Spojenom kráľovstve obnoviť, budú základom pre konanie pred súdmi Spojeného kráľovstva a budú licencované nezávisle od práva EÚ.
 • Vlastníkom práv bude oznámené, že im bolo udelené nové právo Spojeného kráľovstva. Každá firma, organizácia alebo jednotlivec, ak by nechceli zápis novej rovnakej ochrannej známky alebo dizajnov Spojenom kráľovstve, budú mať možnosť „odhlásenia“.
 • Pri prihláškach, ktoré budú v čase vystúpenia nevybavené, budú mať prihlasovatelia deväť mesiacov nato, aby v Spojenom kráľovstve požiadali o rovnakú ochranu, pričom im zostane zachovaný dátum prihlášky EÚ na účely priority, rovnako ako nároky na predchádzajúcu prioritu a senioritu v Spojenom kráľovstve uvedenú v príslušnej prihláške EÚ (vlastníci práv však budú znášať náklady na opätovné podanie prihlášky v Spojenom kráľovstve).
 • Vláda Spojeného kráľovstva bude pracovať, aj v súčinnosti so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva, na zabezpečení trvalej ochrany ochranných známok a dizajnov prihlásených prostredníctvom Madridského a Haagskeho systému s vyznačením EÚ na území Spojeného kráľovstva po dátume vystúpení.

Informácie WIPO k tzv. tvrdému brexitu – Haagsky a Madridský systém

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) na svojich stránkach zverejnila informáciu týkajúcu sa možného tzv. tvrdého brexitu (vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody) a jeho vplyvu pre používateľov Haagskeho systému na medzinárodný zápis dizajnov a Madridského systému na medzinárodný zápis ochranných známok.

Haagsky systém

Vláda Spojeného kráľovstva (UK) zverejnila návrh právneho nástroja, ktorý by poskytol v Spojenom kráľovstve nepretržitú ochranu dizajnov prihlásených a zapísaných podľa Haagskeho systému, pri ktorých bola určená Európska únia (EÚ).

Riešenia stanovené v návrhu právneho nástroja by sa uplatnili len v prípade, ak by došlo k brexitu bez dohody. United Kingdom: Draft Statutory Instrument Providing For Continued Protection In The United Kingdom To Designations Of The European Union Under The Hague System In Case Of A No Deal Brexit

Madridský systém

Vláda Spojeného kráľovstva (UK) zverejnila návrh právneho nástroja, ktorý by v prípade, ak by bol schválený parlamentom Spojeného kráľovstva, poskytoval v Spojenom kráľovstve nepretržitú ochranu ochranným známkam prihláseným a zapísaným podľa Madridského systému, pri ktorých bola určená Európska únia (EÚ).

Tieto ustanovenia by platili iba v prípade, ak by došlo k brexitu bez dohody. United Kingdom: Statutory Instrument Providing For Continued Protection In The United Kingdom To Designations Of The European Union Under The Madrid System In Case Of A No-Deal Brexit

 • Spojené kráľovstvo vytvorí vo svojom práve nový inštitút práva k nezapísanému dizajnu, ktorý bude zodpovedať nezapísanému dizajnu Spoločenstva tak, aby takéto vzory boli tiež chránené v Spojenom kráľovstve za súčasných podmienok nezapísaného dizajnu Spoločenstva, bez toho, aby bolo potrebné, aby majiteľ práva niečo podnikal (toto nové právo bude známe ako dodatkové právo k nezapísanému dizajnu).
 • Bude vykonané opatrenie týkajúce sa stavu právnych sporov týkajúcich sa ochranných známok EÚ a zapísaných alebo nezapísaných dizajnov Spoločenstva, ktoré prebiehajú pred súdmi Spojeného kráľovstva, a predtým, než Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, budú poskytnuté ďalšie informácie.
 • Podnikom, organizáciám alebo fyzickým osobám, ktoré majú v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlásené alebo zapísané známky EÚ alebo dizajny Spoločenstva a menovali zástupcu so sídlom v Spojenom kráľovstve, aby ich zastupoval, sa odporúča oboznámiť s oznámením EUIPO k zastúpeniu po brexite a/alebo kontaktovať svojich zástupcov, aby zistili, ako majú postupovať.

Úrad duševného vlastníctva UK (UKIPO) plánuje zavedenie mechanizmu prevodu ochranných známok EÚ na britské ochranné známky, ktoré si zachovávajú pôvodný dátum práva prednosti.

Na zaistenie plného pokrytia práv by mali majitelia chrániť svoje ochranné známky tým, že pred brexitom podajú v Spojenom kráľovstve prihlášku národnej ochrannej známky. Oficiálne náklady na prihlášku ochrannej známky v Spojenom kráľovstve by boli nasledujúce: Viac informácií nájdete na webovej stránke https://www.gov.uk/topic/intellectual-property/trade-marks

 
Triedy Poplatok 
jedna trieda 200 £
druhá trieda 50 £
tretia trieda 50 £
každá ďalšia 50 £ 

Patenty a dodatkové ochranné osvedčenia (SPC)

Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ nebude mať vplyv na súčasný európsky patentový systém, ktorý sa riadi Európskym patentovým dohovorom (dohoda mimo práva EÚ). 

Po brexite budú organizácie v Spojenom kráľovstve naďalej môcť žiadať o dodatkové ochranné osvedčenia (SPC) pre všetky zostávajúce členské štáty EÚ v rámci existujúceho systému. 

Čo sa týka vlastného právneho režimu SPC v Spojenom kráľovstve, je zámerom vlády poskytnúť maximálnu istotu a zrozumiteľnosť subjektom pôsobiacim v tejto dôležitej oblasti inovácií. Súčasný právny rámec SPC v Spojenom kráľovstve preto bude zachovaný.

Zemepisné označenia a označenia pôvodu

Zemepisné označenia a označenia pôvodu súčasťou oznámenia vlády Spojeného kráľovstva neboli. V Bielej knihe k brexitu, ktorú vláda Spojeného kráľovstva zverejnila 12. júla 2018, o zemepisných označeniach však zmienka bola. Hovorí sa tu o tom, že Spojené kráľovstvo zavedie svoj vlastný režim zemepisných označení, ktorý bude v súlade s Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Tento nový britský rámec by mal ísť nad rámec požiadaviek dohody TRIPS a poskytnúť jasný a jednoduchý súbor pravidiel pre zemepisné označenia a nepretržitú ochranu britských zemepisných označení v Spojenom kráľovstve. Systém by mal byť od okamihu, kedy vstúpi do platnosti, otvorený novým žiadostiam od žiadateľov zo Spojeného kráľovstva i iných krajín, ktoré nepatria do Spojeného kráľovstva.

Vláda UK zverejnila 5. februára 2019 informácie o režime ochrany zemepisných označení v Spojenom kráľovstve v prípade brexitu bez dohody. V takom prípade by platili nasledujúce pravidlá:

 • Spojené kráľovstvo zavedie vlastný systém ochrany zemepisných označení (GIs). Mal by zodpovedať systému EÚ a plniť záväzky Spojeného kráľovstva v Svetovej obchodnej organizácii (WTO).
 • Správou ochrany, vedením registra chránených GIs a spracovaním nových prihlášok by sa malo zaoberať ministerstvo pre životné prostredie, výživu a záležitosti vidieka (Defra).
 • Nový systém by mal rovnako ako systém EÚ obsahovať chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO) a zaručené tradičné špeciality (ZTŠ). Za dodržiavanie práv budú zodpovedné miestne orgány na kontrolu dodržiavania obchodných štandardov.

Všetky GIs zapísané v EÚ by mali automaticky získať ochranu v Spojenom kráľovstve. O ochranu nových GIs budú môcť žiadať výrobcovia potravinárskych výrobkov a nápojov z UK, EÚ a tretích krajín. Pokyny pre žiadosť o ochranu GIs v UK by mali byť zverejnené v marci 2019. Držitelia existujúcich zemepisných označení EÚ si pravdepodobne budú musieť o ochranu svojich GIS v UK zažiadať, jej automatické pokračovanie v tomto prípade nemožno očakávať. Viac informácií nájdete na webovej stránke https://www.gov.uk/guidance/protecting-food-and-drink-names-if-theres-no-brexit-deal

Vyčerpanie práv duševného vlastníctva

Spojené kráľovstvo je v súčasnej dobe súčasťou systému regionálneho vyčerpania Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), čo znamená, že práva duševného vlastníctva sa považujú za vyčerpané potom, čo boli so súhlasom vlastníka práva uvedené na trh kdekoľvek v rámci EHP. V prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody, tak:

 • Spojené kráľovstvo bude naďalej uznávať režim regionálneho vyčerpania EHP od dátumu vystúpenia, aby bola zaistená kontinuita pre podniky a spotrebiteľov.
 • Kým pre dovoz tovaru do Spojeného kráľovstva nedôjde k žiadnej zmene, môže existovať obmedzenie paralelného dovozu tovaru zo Spojeného kráľovstva do EHP. Podniky prevádzkujúce takéto činnosti si budú musieť u vlastníkov práv EÚ overiť, či je potrebný ich súhlas.
 • Vláda Spojeného kráľovstva v súčasnosti zvažuje všetky možnosti budúceho fungovania režimu vyčerpania práv.

EUIPO má na svojich webových stránkach priebežne aktualizovaný konsolidovaný prehľad informácií týkajúcich sa vplyvu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ na ochranné známky EÚ a dizajny Spoločenstva.

Zdroj informácií: https://www.upv.cz/cs/uzitecne-odkazy/informace_z_EU/informace_EU/brexit.html
Zdroj obrázka: http://www.samphotosctock.cz/ 

Dátum článku: 6.6.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky