Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Definovanie nároku na špecifické medicínske použitie známeho liečiva

Veľký sťažnostný senát Európskeho patentového úradu (EPÚ) v rozhodnutí G 2/08 (pozri Európsky patentový vestník 10/2010; http://archive.epo.org/epo/pubs/oj010/10_10/10_4560.pdf) rozhodol, že pokiaľ novosť predmetu patentového nároku spočíva len v novosti terapeutického použitia liečiva, nárok už nemôže mať formu tzv. nároku švajčiarskeho typu (Použitie látky X na výrobu liečiva na liečenie choroby Y), ktorý bol do rozhodovacej praxe EPÚ zavedený rozhodnutím G 5/83. Prax EPÚ v tejto oblasti následne prevzali viaceré európske národné patentové úrady, vrátane Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Zrušenie možnosti definovať v európskej patentovej prihláške nárok na špecifické medicínske použitie liečiva formou nároku švajčiarskeho typu nebude mať retroaktívny účinok. Bude sa týkať len európskych patentových prihlášok podaných po, resp. uplatňujúcich si prioritu z 29. januára 2011 a neskôr (po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia rozhodnutia G 2/08).

Na základe ustanovenia článku 54 ods. 5 revidovaného znenia Európskeho patentového dohovoru (EPD), ktorý vstúpil do platnosti 13. decembra 2007, možno nové špecifické medicínske použitie známeho liečiva definovať formou účelom vymedzeného nároku na produkt (Látka X na použitie na liečenie choroby Y).

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) upravuje patentovateľnosť nového špecifického medicínskeho použitia známeho liečiva rovnako ako článok 54 ods. 5 EPD (pozri § 7 ods. 5 písm. b) zákona). S cieľom zharmonizovať svoju rozhodovaciu prax s praxou EPÚ Úrad priemyselného vlastníctva SR po 1. júli 2011 nebude akceptovať definovanie nároku na špecifické medicínske použitie liečiva formou nároku švajčiarskeho typu. Možnosť použiť nárok švajčiarskeho typu v prihláškach podaných v úrade pred 1. júlom 2011, resp. uplatňujúcich si prioritu spred 1. júla 2011 zostáva zachovaná. K stanovenému dátumu bude zmenená aj metodika konania o patentových prihláškach zverejnená na webovom sídle úradu.

Dátum článku: 6.5.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky