Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ďalšia elektronická služba pre klientov úradu

Úrad priemyselného vlastníctva SR od 29. novembra 2013 sprístupnil svojim používateľom novú službu, ktorou je elektronické podávanie dokumentov týkajúcich sa následného konania o ochranných známkach, t. j. žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky, žiadosť o zmeny v údajoch prihlasovateľa alebo majiteľa, námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok, žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky, návrh na zrušenie ochrannej známky a návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Projekt, v rámci ktorého boli vytvorené elektronicky vyplniteľné formuláre na elektronické podávanie, bol spolufinancovaný Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) so sídlom v Alicante. Spustenie tejto služby do živej prevádzky je ďalším krokom k elektronizácii služieb úradu.

Formuláre sú dostupné na webovom sídle úradu v časti elektronicky vyplniteľné formuláre.

Podanie vykonané prostredníctvom elektronicky vyplniteľných formulárov v súčasnosti nie je možné podpísať elektronickým podpisom/zaručeným elektronickým podpisom. Z toho dôvodu je potrebné ho doplniť v písomnej forme v lehote do jedného mesiaca. V opačnom prípade sa takéto podanie bude považovať za nepodané. Na podanie nie je možné uplatniť zľavu z poplatku.

Dátum článku: 29.11.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky