Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Členské štáty WIPO schválili Program a rozpočet na roky 2016 ̶ 2017

Ženeva 15. októbra 2015

Po desiatich dňoch rokovaní členské štáty WIPO schválili Program a rozpočet organizácie na dvojročné obdobie začínajúce v roku 2016 a dosiahli značný pokrok v širokom spektre doteraz otvorených otázok.

Delegáti na Valnom zhromaždení WIPO, ktoré zasadalo 5. ̶ 14. októbra, schválili a rozvrhli výdavky organizácie v hodnote 707 miliónov švajčiarskych frankov na obdobie rokov 2016 ̶ 2017, čo znamená 4,9-percentný nárast oproti predchádzajúcemu dvojročnému obdobiu (2014 – 2015).

Očakáva sa, že príjmy na roky 2016 ̶ 2017 porastú o 6 percent, na 756,3 milióna švajčiarskych frankov, a navrhovaný prebytok bude použitý zväčša na vytváranie väčších finančných rezerv.

„Vďaka mimoriadnemu nasadeniu členských štátov dosiahlo Valné zhromaždenie mnoho pozitívnych výsledkov,“ vyjadril sa v závere rokovaní generálny riaditeľ WIPO Francis Gurry.

Delegáti 188 členských štátov WIPO vytýčili pracovný program organizácie, predovšetkým:

 • schválili obnovenie mandátu, ako aj dvojročný pracovný plán Medzivládneho výboru pre duševné vlastníctvo a genetické zdroje, tradičné znalosti a folklór (IGC). Podľa dohodnutého mandátu bude výbor pokračovať vo svojej činnosti vrátane rokovaní vedených s cieľom prijať dohodu o medzinárodnom právnom nástroji, príp. nástrojoch ochrany duševného vlastníctva, ktoré zabezpečia vyváženú a účinnú ochranu genetických zdrojov, tradičných znalostí a kultúrnych prejavov. Mandát poukazuje na to, že štúdie, semináre a workshopy môžu dopĺňať prácu výboru. Valné zhromaždenie v roku 2017 zhodnotí dosiahnutý pokrok a rozhodne o tom, či sa bude konať diplomatická konferencia, alebo sa bude ďalej pokračovať v rokovaniach;
 • prijali hlavné zásady týkajúce sa otvárania nových pobočiek WIPO (External Offices), podľa ktorých môžu byť počas nasledujúcich dvoch rozpočtových období (2016 ̶ 2017 a 2018 ̶ 2019) otvorené maximálne tri pobočky, s prioritou pre africký kontinent;
 • vyjadrili súhlas so zvolaním diplomatickej konferencie týkajúcej sa Zmluvy o dizajnovom práve, ktorá umožní vypracovať zjednodušené princípy procedúry zápisu priemyselných dizajnov v prvej polovici roka 2017. Výsledky diskusií o technickej pomoci a možných požiadavkách zverejňovania týkajúcich sa ochrany tradičných hodnôt pred ich zneužitím, dosiahnuté na 34. a 35. zasadaní Stáleho výboru pre právo ochranných známok, dizajnov a zemepisných označení, budú zohľadnené v materiáloch predložených na diplomatickú konferenciu;
 • vzali na vedomie rozhodnutie zhromaždenia Lisabonskej únie prijať do konania Valného zhromaždenia v roku 2016 opatrenia na odstránenie plánovaného dvojročného deficitu, čo sa odzrkadľuje v Programe a rozpočte na roky 2016 ̶ 2017, a schválili úver z rezerv príspevkových únií pre Lisabonskú úniu v prípade, že prijaté opatrenia nevykryjú tento deficit;
 • prijali niekoľko zmien vo Vykonávacom predpise k Zmluve o patentovej spolupráci (PCT), ktoré zlepšia dostupnosť a flexibilitu prihlasovateľov a taktiež uľahčia zdieľanie pracovných výsledkov jednotlivých úradov;
 • vymenovali Vyšehradský patentový inštitút (VPI) za orgán pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Vyšehradský patentový inštitút je medzivládna organizácia pre spoluprácu v oblasti patentov medzi Českou republikou, Maďarskom, Poľskou republikou a Slovenskou republikou;
 • prijali niekoľko zmien v Spoločnom vykonávacom predpise k Madridskému systému, ktoré by mali prispieť k tomu, aby bol Madridský systém pre používateľov zrozumiteľnejší, berúc na vedomie záverečnú správu o Programe modernizácie informačných technológií, ako aj pokrok dosiahnutý v minulom roku v Databáze tovarov a služieb k Madridskému systému;
 • schválili finančné výkazy za rok 2014, ktoré dostali audítorský posudok bez výhrad;
 • schválili revidovanú politiku WIPO týkajúcu sa investícií, ktorej výsledkom bude implementácia dvoch investičných politík – pre prevádzkové a základné financie a pre strategické financie;
 • schválili revidovanú politiku týkajúcu sa rezerv (čisté aktíva) organizácie;
 • schválili definíciu pojmu „výdavky na rozvoj“ v kontexte Programu a rozpočtu, ktoré budú prvýkrát uplatnené v návrhu predpokladaného Programu a rozpočtu na roky 2018 ̶ 2019 a schválili revidovaný referenčný rámec Nezávislého poradného dozorného výboru WIPO.

Generálny riaditeľ WIPO, Francis Gurry

Generálny riaditeľ WIPO, Francis GurryOriginál tlačovej správy je na web stránke WIPO - http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2015/article_0013.html

Dátum článku: 22.10.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky