Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Chráňte si svoje logo, chráňte si svoje tovary a služby!

Dostali ste list od právnika inej značky (možno veľmi známej až svetoznámej), v ktorom vás vyzývajú, aby ste pristúpili k zmene názvu svojho loga? Určite ste zostali prekvapený a začal sa kolotoč otázok a problémov: čo teraz, ako ďalej, ustúpiť alebo bojovať, klienti ma dlhé roky poznajú pod týmto názvom, moje logo má svoju hodnotu, koľko času a energie mi zaberie tento proces a aký bude výsledok...

„Toto sú časté prípady začínajúcich, ale aj etablovaných podnikateľov, keď v začiatkoch podcenia dôkladnú prípravu na vytvorenie svojej podnikateľskej identity, resp. loga či označenia pre svoje produkty. Na začiatku, kým ich výrobky nie sú veľmi rozšírené v obchodnej sieti, sa zväčša nič nedeje, ale ak sú časom na trhu úspešní a stále vo väčšej miere sa ich výrobky etablujú, ozve sa niekto, kto sa cíti byť ohrozený a dotknutý zásahom do práva duševného vlastníctva. Uvedené môže znamenať zásadné náklady nielen na právne služby, ale najmä na prípadné spory a potenciálny rebranding,“ konštatuje predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

ÚPV SR odporúča nasledujúce kroky, ako predchádzať takýmto situáciám:

  • dôkladnú rešerš – podnikateľ vypracovanie rešerše zverí do rúk odborníka (napr. zamestnanca ÚPV SR, patentového zástupcu alebo advokáta), ktorý je schopný upozorniť na riziká nielen zhodných označení, ale najmä na riziko pravdepodobnosti zámeny s iným starším chráneným predmetom priemyselného vlastníctva; nemusí ísť vždy o ochrannú známku, ale môže to byť napr. aj dizajn alebo nezapísané označenie,
  • okrem slovného prvku sa odporúča, aby mal podnikateľ vytvorené aj niečo navyše, čo ho odlíši od iných firiem (napr. osobitný grafický dizajn svojich výrobkov),
  • prihlasovateľom, ktorí nemajú potrebné právne vedomosti a skúsenosti, sa odporúča využiť možnosti zastupovania; odborník vás prevedie celým procesom od nápadu až do záveru procesu, kedy budete mať ako majiteľ ochrannej známky výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná; bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie.
Na zrýchlený postup zverejnenia prihlášky ochrannej známky môžete využiť novú službu ÚPV SR – Fast Track.

...lebo dobré treba chrániť!

Cieľom tejto zásadnej zmeny je zverejniť ochrannú známku v systéme Fast Track do 30 pracovných dní namiesto aktuálnych 56 až 172 dní.
V prípade záujmu je dôležité, aby prihlasovateľ splnil niekoľko jednoduchých podmienok, aby sa jeho žiadosť o zápis ochrannej známky riešila prostredníctvom služby Fast Track.

Ilustrácia k článku

„Ak prihlasovateľ dodrží všetky uvedené podmienky, naši kolegovia vykonajú úkony v krátkom čase a v prípade, ak nezistia formálne alebo vecné nedostatky (napr. že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo je v rozpore s dobrými mravmi, prípadne nebudú podané pripomienky proti zápisu), takúto prihlášku zverejníme vo Vestníku ÚPV SR spravidla v lehote 30 pracovných dní od dátumu jej podania,“ uvádza Matúš Medvec, predseda ÚPV SR.

Viac informácií o službe Fast Track nájdete na:
https://www.indprop.gov.sk/?fasttrack

Odporúčame si pozrieť aj inštruktážne videonahrávky, ako si chrániť duševné vlastníctvo a ako riešiť vzniknuté situácie:
https://www.indprop.gov.sk/?instruktazne-videa

Dátum článku: 13.10.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky