Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Cena DesignEuropa: oslava dizajnu v EÚ

banner Ceny DesignEuropa

Už je možné sa prihlásiť do prvého ročníka súťaže o cenu DesignEuropa, ktorú organizuje Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), najväčšia agentúra EÚ pre duševné vlastníctvo.

Cena DesignEuropa oceňuje výnimočné počiny z oblasti dizajnu a manažmentu dizajnu spomedzi držiteľov zapísaného dizajnu Spoločenstva (RCD), či už ide o jednotlivcov, malé a stredné podniky alebo veľké spoločnosti.

Zapísaný dizajn Spoločenstva je jednotným právom duševného vlastníctva, ktoré spravuje úrad a platí na území 28 členských štátov EÚ. Od jeho zavedenia v roku 2003 úrad OHIM prijal asi milión dizajnov od spoločností a jednotlivcov z EÚ a celého sveta.

Cena DesignEuropa sa udeľujú v troch kategóriách: priemysel (podniky s viac ako 50 zamestnancami a/alebo obratom vyšším ako 10 mil. EUR), malé a vznikajúce spoločnosti (podniky s menej ako 50 zamestnancami a obratom nižším ako 10 mil. EUR alebo spoločnosti založené po 1. januári 2013) a osobitná cena za celoživotné dielo (Lifetime Achievement).

Prihlášky je možné zasielať od 1. februára do 15. júla 2016. Formuláre prihlášok a nominácií spolu s pravidlami a podmienkami sú dostupné v časti cena DesignEuropa na webovom sídle úradu OHIM. Finalisti budú vyhlásení v októbri 2016 a slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať v Miláne (Taliansko) 30. novembra 2016.

Partnerom udeľovania cien je taliansky úrad pre patenty a ochranné známky.(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Dizajn je hnacím motorom inovácie a rastu. Zo správy vypracovanej úradom OHIM a Estónskym patentovým úradom (EPO) vyplýva, že priemyselné odvetvia, ktoré intenzívne využívajú dizajny, vytvárajú 12 % všetkých pracovných miest v EÚ a takmer 13 % HDP a spoločnosti, ktoré vlastnia dizajny, majú v priemere o 31 % vyššie výnosy na zamestnanca ako ostatné firmy.

O ÚRADE OHIM

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu je najväčším úradom pre ochranu duševného vlastníctva v EÚ. Bol založený v roku 1994 a zodpovedá za správu dvoch práv v oblasti duševného vlastníctva na území EÚ, ochrannej známky Spoločenstva (CTM) a zapísaného dizajnu Spoločenstva (RCD). Zapísaný dizajn Spoločenstva bol zavedený v roku 2003, ponúka jednotnú ochranu dizajnov a platí na území 28 členských štátov Európskej únie. Od 23. marca 2016 sa názov úradu zmení na Úrad pre duševné vlastníctvo Európskej únie (EUIPO).

Kontakty pre médiá:

Laura Casado
Laura.CASADO@oami.europa.eu

Ruth McDonald
Ruth.MCDONALD@oami.europa.eu

Twitter: @OAMITWEETS

Dátum článku: 2.2.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky