Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Časopis Duševné vlastníctvo č. 3/2020

Ponúkame vám obsah tretieho tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré už je v distribúcii.

Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo

Nové vydanie Globálneho inovačného indexu nastavilo Slovensku zrkadlo v stave inovácií

   Inovácie sú všeobecne akceptované ako významný predpoklad ekonomického rastu, rozvoja a zdroj konkurencieschopnosti podnikov, regiónov i celých štátov. Pre podniky, ktoré inovácie uvádzajú na trh a profitujú z nich, predstavujú unikátnu šancu, ako uspieť v konkurenčnom prostredí dnešného globalizovaného sveta, na druhej strane bývajú kľúčovou podmienkou ich prežitia. Inovácie dokážu prispieť k riešeniu komplexných spoločenských a environmentálnych výziev a umožniť prechod k trvalo udržateľnému rozvoju. 

   Svetová organizácia duševného vlastníctva pravidelne mapuje stav inovácií vo svete a približuje ich verejnosti vo forme Globálneho inovačného indexu. Správa ponúka komplexný a detailný prehľad a informácie o najnovšom rebríčku inovácií, o súčasnom stave financovania a pýta sa, ako pandémia COVID-19 ovplyvňuje prístup podnikateľov k rôznym formám financovania inovácií. Cieľom štúdie je prispieť k zlepšeniu informovanosti o inovačných politikách a uľahčiť dialóg medzi verejným a súkromným sektorom, ktorý pomáha tvorcom politík, vedúcim predstaviteľom podnikov a iným zainteresovaným stranám hodnotiť ich inovačný pokrok. 

   Slovenskej republike v celkovom hodnotení spomedzi 131 skúmaných ekonomík v inovačnom indexe patrí 39. miesto, pričom dosahuje lepšie výsledky v inovačných výstupoch ako vstupoch. Slovensko vytvára viac inovačných vstupov aj napriek slabším finančným možnostiam, napreduje v oblasti infraštruktúry a v oblasti technologických a vedomostných výstupov. Našou silnou stránkou sú kreatívne tovary a služby. 

   Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky si uvedomuje svoje postavenie v inovačnom ekosystéme. Postupnými krokmi sa snaží priblížiť podnikateľskému prostrediu a zjednodušiť mu prístup k informáciám a službám. Jedným z aktuálnych opatrení je práve zavádzaná služba zrýchleného postupu zverejnenia prihlášky ochrannej známky, ktorá pod označením Fast Track poskytuje prihlasovateľovi výrazné časové skrátenie procesu zverejnenia prihlášok ochranných známok. Fast Track je rýchlejší! 

   Vážení čitatelia, pozývam vás nahliadnuť do tretieho tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo. Autori sa v ňom napríklad venujú otázkam porovnania nekomerčných patentových databáz či pojmu plausible v rozhodovacej praxi Európskeho patentového úradu, okrem odborných štúdií prináša komentár k zlej viere prihlasovateľa a aktuálnu problematiku patentovateľnosti rastlín a zvierat získaných konvenčnými spôsobmi. 

   Aj napriek tomu, že pandémia spôsobuje mnohé výzvy, v časopise nájdete pozvánky na viaceré podujatia realizované on-line formou. Verím, že časopis pre vás naďalej ostáva primárnym zdrojom informácií o svete a problematike duševného vlastníctva.

Želám vám podnetné čítanie!

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda ÚPV SR

Dátum článku: 1.10.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky