Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktualizácia zákona o označeniach pôvodu

Aktualizácia zákona o označeniach pôvodu

Banská Bystrica 9. februára 2021

Aktualizácia zákona o označeniach pôvodu

Národná rada Slovenskej republiky 3. februára 2021 schválila aktualizáciu zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach.

Dôležitosť zákona spočíva v tom, že zabezpečuje ochranu výrobkov, ktoré disponujú vlastnosťami získanými len vďaka prírodným alebo ľudským faktorom a ktoré sa vyskytujú len na danom konkrétnom zemepisnom území. Takéto unikátne výrobky teda môžu získať ochranu prostredníctvom práva priemyselného vlastníctva − označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku. Na základe daného práva sa výrobok stáva unikátnym a má potenciál vzrásť na hodnote.

Označenie pôvodu výrobku je názov určitého miesta, oblasti, krajiny na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta.. Vlastnosti takéhoto výrobku sú dané špecifickými prírodnými podmienkami a osobitými ľudskými zručnosťami výlučne v danom území.

Zemepisné označenia výrobku sú kľúčovým ekonomickým prínosom pre Európsku úniu a tvoria súčasť celoeurópskeho systému práv duševného vlastníctva, ktorý pomáha udržiavať naše tradície, dedičstvo a spôsob života.

„Ak hovoríme o ochrane výrobkov, ktorých kvalita alebo vlastnosti sú spojené s konkrétnym územím, musíme rozlišovať kategórie týchto výrobkov. Poľnohospodárskym výrobkom, potravinám, vínam, liehovinám udeľuje, po predbežnom posúdení úradom, ochranu Európska komisia. Takto sú chránené pre celé územie EÚ aj slovenské označenia pôvodu alebo zemepisné označenia, ako napr. Skalický trdelník, Žitavská paprika, Stupavské zelé, Vinohradnícka oblasť Tokaj, Karpatská perla alebo Spišská borovička. Iné je to pri takzvaných nepoľnohospodárskych výrobkoch, ktoré môžu získať ochranu len na národnej úrovni zápisom do národného registra, a to v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. Takto zapísané a chránené sú napr. označenia pôvodu a zemepisné označenia Detvianska výšivka, Kyjatické hračky, Levický zlatý ónyx alebo Modranská majolika,“ uvádza predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

Novela zákona schválená Národnou radou SR prispieva k prehľadnosti právnej úpravy a rýchlosti konania v oblasti ochrany označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov a jednoznačne spája poskytovanie ochrany na vnútroštátnej úrovni len s kategóriou tzv. nepoľnohospodárskych výrobkov, zavádza zmeny súvisiace s pristúpením EÚ k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach a upravuje konanie pred národnými úradmi a postupy pri registrácii tých označení pôvodu a zemepisných označení, ktorých registrácia spadá výlučne do kompetencie Európskej komisie.

„Právna ochrana označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov, potravín, vína, aromatizovaných vínnych výrobkov alebo liehovín už je v kompetencii EÚ, no návrhy na jej udelenie sa podávajú Úradu priemyselného vlastníctva SR,“ konštatuje Matúš Medvec.

Celý návrh zákona nájdete tu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8013

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda ÚPV SR


Kontakt pre médiá: Erika Presperínová, +421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk


1návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Dátum článku: 10.2.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky