Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

23. marca 2016 nadobúda účinnosť nariadenie (EÚ) 2015/2424

Začiatkom roka 2016 sme na webovom sídle úradu informovali o publikácii právnych predpisov tzv. „známkového balíčka“ v Úradnom vestníku EÚ. Známkový balíček tvorí: 
  • smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, jej text nájdete na stránke eur-lex.europa.eu

  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), jej text nájdete na stránke  eur-lex.europa.eu.

Nariadenie (EÚ) 2015/2424 nadobúda účinnosť 23. marca 2016 a v oblasti jednotného právneho titulu EÚ – ochrannej známky Spoločenstva – prináša zmeny, ktoré sa výrazne dotýkajú samotného Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIMu), prihlasovateľov, resp. majiteľov ochranných známok Spoločenstva, majiteľov starších práv, profesionálnych zástupcov v oblasti ochranných známok a aj národných známkových úradov.

S cieľom informovať dotknutú verejnosť Úrad priemyselného vlastníctva SR týmto zverejňuje prehľad hlavných zmien vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2015/2424, ktoré sú aktuálne a uplatňujú sa k 23. marcu 2016. Prehľad nie je vyčerpávajúci, obsahuje zmeny zásadného charakteru a tie, ktoré si zaslúžia pozornosť zainteresovanej verejnosti. Prehľad zámerne ponecháva stranou tie zmeny vyplývajúce z nariadenia (EÚ) 2015/2436, ktoré sa uplatňujú až od 1. októbra 2017; stručnú informáciu o zásadných zmenách aktuálnych k 1.10.2017 nájdete na záver.

 PREHĽAD ZMIEN AKTUÁLNYCH K 23. marcu 2016

 → Zmena názvu OHIM

Z doterajšieho Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (známky a vzory) sa dňom 23. marca 2016 stáva Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (angl. European Union Intellectual Property Office; EUIPO).

→ Ochranná známka Európskej únie

Dňom 23. marca 2016 sa všetky platné ochranné známky Spoločenstva stávajú automaticky ochrannými známkami Európskej únie (angl. European Union Trade Mark; EUTM) a prihlášky ochranných známok Spoločenstva sa stávajú prihláškami ochranných  známok Európskej únie. Súvisiaca tlačová správa OHIM-u z 24. decembra 2015 je dostupná na webovom sídle OHIM-u.

→ Súd pre ochranné známky EÚ

So zmenou terminológie súvisí aj prispôsobenie názvu súdov pre ochranné známky Spoločenstva, ktoré sa od 23. marca 2016 nazývajú súdy pre ochranné známky Európskej únie. Od 1. júla 2016 sa jediným súdom príslušným na riešenie sporov z priemyselného vlastníctva na Slovensku stáva v zmysle § 25 Civilného sporového poriadkuOkresný súd v Banskej Bystrici, ktorý tak bude pôsobiť aj ako jediný súd pre ochranné známky EÚ.

→ Podanie prihlášky ochrannej známky EÚ výlučne na EUIPO (nový článok 25)

Od 23. marca 2016 je možné podať prihlášku ochrannej známky EÚ výlučne priamo na EUIPO, zaniká možnosť podávať prihlášky ochranných známok EÚ prostredníctvom národných úradov.Súvisiaceustanovenie § 48 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa tak stáva obsolentným a bude pri najbližšej novelizácii vypustené.

→ Zrušenie možnosti uplatniť v konaní o prihláške ochrannej známky EÚ tzv. disclaimer (vypúšťa sa čl. 37 ods. 2)

→ Zmeny v rešeršnej politike EUIPO (nový článok 38)

V nadväznosti na vývoj a fungovanie rešeršných nástrojov ponúkajúcich prihlasovateľom možnosť zadovážiť si už pred samotným podaním prihlášky kvalitnú rešerš na skoršie práva dochádza ku zmenám v rešeršnej politike EUIPO. EUIPO naďalej vypracuje rešerš na staršie ochranné známky EÚ a staršie prihlášky ochranných známok EÚ, avšak táto bude prihlasovateľovi zaslaná len na jeho žiadosť. Za žiadosť sa bude považovať  jednoduché  vyznačenie tejto možnosti v prihláške ochrannej známky EÚ. Vypracovanie rešeršnej správy EÚ ostáva bezplatné. Prihlasovateľ má naďalej možnosť za poplatok požiadať aj o vypracovanie rešeršnej správy národnými úradmi členských štátov v ich registroch. Systém varovania pre majiteľov starších práv zostáva zachovaný, tzn. EUIPO naďalej informuje majiteľov, resp. prihlasovateľov starších ochranných známok EÚ uvedených v rešeršnej správe EÚ; novotu predstavuje možnosť tzv. opt-outu majiteľa staršieho práva zo systému varovania, a to na základe požiadania o nezasielanie týchto oznámení.

→ Prechod na tzv. monoclass (nové články 26 ods. 2 a 47 ods. 3)

EUIPO prechádza na systém monoclass, ktorý sa uplatňuje v súvislosti s poplatkom za podanie  prihlášky a poplatkom za obnovu ochrannej známky EÚ a ktorý spočíva v princípe jeden poplatok = jedna trieda. Základný poplatok za prihlášku, resp. obnovu ochrannej známky EÚ zahŕňa len jednu triedu tovarov a služieb, ďalšie triedy sú podmienené zaplatením poplatku za druhú, resp. za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov alebo služieb. Pri poplatku za obnovu sa prechod na systém monoclass dotýka všetkých súčasných majiteľov ochranných známok EÚ; k budúcej praxi EUIPO pri kalkulácii poplatku za obnovu ochrannej známky bolo vydané Oznámenie prezidenta OHIM-u č. 2/2016 z 20. januára 2016, ktoré je dostupné na webovom sídle OHIM-u.

→ Zmena lehoty na podanie žiadosti o obnovu ochrannej známky EÚ (nový článok 47 ods. 3)

S poplatkom za obnovu súvisí aj zmena pri určovaní lehoty na podanie žiadosti o obnovu. Žiadosť o obnovu sa podáva a poplatok za obnovu sa platí v lehote šiestich mesiacov pred uplynutím platnosti zápisu a dodatočná lehota šiestich mesiacov je viazaná na uplynutie platnosti zápisu. 

→ Úprava sadzieb poplatkov (príloha I)

Úprava sadzieb poplatkov splatných EUIPO sa týka, v súvislosti s prechodom na systém monoclass, najmä poplatkov za prihlášku, resp. obnovu ochranných známok EÚ. Menia sa však aj iné poplatky, napr. dochádza k približne 10% zníženiu poplatku za podanie námietok, poplatku za návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti a poplatku za odvolanie. Poplatky a ich výšku možno nájsť priamo v základnom nariadení, resp. jeho prílohe I. Nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), kde sa dosiaľ nachádzala úprava poplatkov, s účinnosťou od 23. marca 2016 zrušuje.

→ Označovanie a triedenie tovarov a služieb (nový článok 28 nariadenia)

Známkový balík prináša spoločný jednotný prístup k označovaniu a triedeniu tovarov a služieb, a to na úrovni národných ochranných známok a aj na úrovni ochranných známok EÚ. Nové podrobné pravidlá označovania a zatrieďovania vychádzajú zo záverov Súdneho dvora EÚ vo veci C-307/10 „IP Translator“. S ohľadom na právnu istotu a legitímne očakávanie majiteľov ochranných známok EÚ, ktorých prihláška bola podaná ešte pred zmenou praxe OHIM, tzn. pred 22. júnom 2012, a ktoré sú zapísané vo vzťahu k celému názvu triedy podľa Niceskej dohody, umožňuje nariadenie týmto majiteľom ochranných známok EÚ podať do 24. septembra 2016 vyhlásenie, že ich zámerom v deň podania bolo získať ochranu v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú mimo rámca tovarov alebo služieb zahrnutých v doslovnom význame názvu danej triedy a to za predpokladu, že takto označené tovary alebo služby sú zahrnuté do abecedného zoznamu pre danú triedu vo vydaní triedenia podľa Niceskej dohody platného v deň podania prihlášky. Bližšie informácie a usmernenia k vyhláseniu nájdete v oficiálnom oznámení prezidenta OHIM č. 1/2016 z 8. februára 2016, ktoré je dostupné na webovom sídle OHIM-u. Vyhlásenia bude možné podať elektronicky prostredníctvom osobitného formulára, ktorý bude od 23. marca 2016 dostupný na webovom sídle OHIM; tento formulár však nebude možné využiť v prípade medzinárodných známok designovaných pre EÚ. Majitelia medzinárodných známok designovaných pre EÚ majú možnosť podať vyhlásenie prostredníctvom formulára „Recordal Application Form“. O možnosti podať vyhlásenie sú majitelia medzinárodných známok designovaných pre EÚ informovaní aj na webovom sídle WIPO .

→ Lehota na podanie námietok proti medzinárodnému zápisu s vyznačením EÚ (nový článok 156 ods. 2)

Od 23. marca 2016 dochádza k zmene v určovaní  lehoty na podanie námietok proti medzinárodnému zápisu, v ktorom je vyznačená EÚ;trojmesačná lehota na podanie námietok začína plynúť po uplynutí jedného mesiaca odo dňa zverejnenia medzinárodného zápisu zo strany EUIPO.

→ Nový námietkový dôvod označenie pôvodu, zemepisné označenie (novýčlánok 8 ods. 4a)

Katalóg relatívnych dôvodov zápisnej nespôsobilosti sa dopĺňa o dôvod spočívajúci v kolízii s označením pôvodu, resp. zemepisným označením. V týchto prípadoch tak bude potrebné uplatniť priamo tento nový námietkový dôvod namiesto doteraz používaného dôvodu podľa čl. 8 ods. 4 nariadenia znení účinnom do 22. marca 2016.

Nové absolútne dôvody – zaručené tradičné špeciality, názvy odrôd rastlín [nový článok 7 ods. 1 písm. l) a m)]

→ Presné určenie lehoty na podanie pripomienok (nový článok 42 ods. 2)

Lehota na podanie pripomienok tretích osôb je výslovne špecifikovaná. Zavádza sa pravidlo, že pripomienky sa podávajú do uplynutia lehoty na podanie námietok, avšak v prípade podania námietok sa lehota „rozširuje“ do prijatia právoplatného rozhodnutia o námietkach.

Práva z ochrannej známky EÚ (nové články 9 ods. 4 a 9a)

Dochádza k rozšíreniu práv majiteľa ochrannej známky EÚ o právo zabrániť všetkým tretím osobám v preprave tovaru v tranzite, ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou EÚ zapísanou v súvislosti s daným tovarom alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť od ochrannej známky EÚ (nový článok 9 ods. 4) a o právo zakázať prípravné úkony vo vzťahu k použitiu obalu alebo iných prostriedkov (nový článok 9a).

Právny rámec spolupráce EUIPO a centrálnych úradov priemyselného vlastníctva členských štátov EÚ a Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo (nový článok 123c)

 

INFORMÁCIA O VYBRANÝCH  ZMENÁCH AKTUÁLNYCH K 1. októbru 2017 

  • zmena jedného zo základných  predpokladov nevyhnutných na to, aby označenie mohlo byť zapísané ako ochranná známka. K 1. októbru 2017 sa upúšťa od podmienky grafického znázornenia; označenie bude môcť byť vyjadrené v registri v akejkoľvek primeranej forme (teda nie nevyhnutne grafiky a vizuálne), pokiaľ takéto vyjadrenie bude mať atribúty jasnosti, presnosti, samostatnosti, ľahkej dostupnosti, zrozumiteľnosti, trvalosti/trvácnosti a objektívnosti. (nový článok 4);

  • zavádza sa inštitút  certifikačnej známky  EÚ, ktorej funkciou bude rozlíšenie tovarov alebo služieb certifikovaných majiteľom známky v súvislosti s materiálom, spôsobom výroby tovarov alebo poskytovania služieb, kvalitou, presnosťou alebo inými vlastnosťami s výnimkou zemepisného pôvodu od tovarov a služieb, ktoré takto certifikované nie sú (nové články 74a – 74k);

  • uplatnenie práva prednosti spolu s prihláškou ochrannej známky EÚ (nový článok 30 ods. 1, resp. 33 ods. 1).

2016-03-03 Circular letter to IP Offices of EU Member States-Change of name of the Office.pdf (.pdf ,55,8 kB)

Dátum článku: 16.3.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky