Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

138. zasadanie

138. zasadanie

Zasadanie SR EPO 12. – 13. decembra nadväzovalo na rokovanie užšieho výboru. Prezident EPÚ Benoît Battisteli informoval, že počet priamo podaných európskych patentových a Euro-PCT prihlášok sa neustále zvyšuje, a preto úrad pokračuje v nábore nových patentových expertov. Pokiaľ ide o plnenie výkonnostných ukazovateľov stanovených na rok 2013, sú síce mierne lepšie ako v predchádzajúcom roku, no cieľové ukazovatele zatiaľ neboli splnené.

SR EPO schválila návrh B. Battisteliho na zmenu pravidla 6 ods. 3 Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru (EPD) a článku 14 ods. Finančných pravidiel, ktoré upravujú poskytovanie jazykovej zľavy prihlasovateľom z tých členských štátov EPO, ktorých úradným jazykom nie je angličtina, nemčina alebo francúzština, t. j. niektorý z úradných jazykov EPÚ. Jazyková zľava sa od 1. apríla 2014 zmení z 20 na 30 %, ale vzťahovať sa bude len na poplatok za podanie európskej patentovej prihlášky a poplatok za jej prieskum. Poskytovaná bude malým a stredne veľkým podnikom, fyzickým osobám, neziskovým organizáciám, univerzitám a verejným výskumným organizáciám.

SR EPO schvália tiež revidovaný návrh prezidenta EPÚ na zmenu výšky správnych poplatkov za konanie pred EPÚ. Od 1. apríla 2014 sa poplatky zvýšia o 4,3 % (úprava poplatkov zohľadňujúca mieru inflácie sa vykonáva každé dva roky) s výnimkou poplatkov za medzinárodnú a európsku rešerš a za odvolanie.

Poplatok za medzinárodnú rešerš sa nezvýši, no poplatok za európsku rešerš sa zvýši o 10,3 %. V súčasnosti totiž existuje neodôvodnený rozdiel medzi oboma poplatkami. Zatiaľ čo vykonanie medzinárodnej rešerše je spoplatnené sumou 1 875 eur, európska rešerš len sumou 1 165 eur.

>Poplatok za odvolanie sa zvýši z 1 240 na 1 860 eur. Dôvodom zvýšenia je skutočnosť, že v súčasnosti poplatok pokrýva len približne 4 % skutočných nákladov úradu na konanie o odvolaní.

Zavedený bude aj dodatočný poplatok za podanie vylúčenej prihlášky druhej a každej ďalšej generácie vo výške 210, 420, 630, resp. 840 eur (poplatok 210 eur bude splatný pri podaní vylúčenej prihlášky druhej generácie, poplatok 840 eur pri podaní vylúčenej prihlášky piatej a vyšších generácií).

SR EPO schválila návrh rozpočtu EPÚ na rok 2014 a odhad rozpočtovaných výdavkov a príjmov na roky 2015 až 2018. Rozpočet EPÚ v roku 2014 predstavuje sumu 2 082 000 eur. Výška odvodov členských štátov z poplatkov vybraných za udržiavanie platnosti európskych patentov zostáva nezmenená, t. j. členské štáty budú aj v roku 2014 odvádzať EPÚ 50 % sumy vybranej za udržiavanie platnosti európskych patentov na svojom území.

Dátum článku: 19.12.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky