Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Materiály súvisiace s činnosťou úradu

Plán boja proti korupcii Úradu priemyselného vlastníctva SR

Plán boja proti korupcii Úradu priemyselného vlastníctva SR vychádza zo Strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike schváleného vládou SR.

Plán boja proti korupcii Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ÚPV SR alebo úrad) obsahuje organizačné a technické opatrenia smerujúce k prevencii a eliminácii korupcie pri výkone činností v ÚPV SR. V materiáli sú identifikované možné problémové oblasti výskytu korupčného správania zamestnancov ÚPV SR, navrhnuté spôsoby ich riešenia, resp. eliminácie, s určením termínu a osobnej zodpovednosti za realizáciu navrhovaného riešenia.

Úrad priemyselného vlastníctva SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva, vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov. Spracováva, udržiava a sprístupňuje ústredný fond priemyselnoprávnej literatúry, dokumentácie a dostupných informačných zdrojov a poskytuje verejnosti informácie a informačné služby z oblasti priemyselného vlastníctva. Úrad vykonáva odborné skúšky patentových zástupcov, vydáva osvedčenia o úspešnom absolvovaní odborných skúšok patentových zástupcov a vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory patentových zástupcov.

ÚPV SR nemá sústavu podriadených orgánov a organizácií. Neudeľuje licencie, koncesie a povolenia, ani príspevky a dotácie.

Plán boja proti korupcii Úradu priemyselného vlastníctva SR (.pdf, 110 kB)


Vaše podozrenie na korupčné správanie súvisiace s činnosťou ÚPV SR môžete oznámiť na e-mail: korupcia@indprop.gov.sk

 

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky