Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Úžitkové vzory » Správne poplatky

Správne poplatky - úžitkové vzory

Správne poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

 

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba 16,50 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,50 €
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
 
Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu 3 €
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu 50 €

 

Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní 66 €
b) uvedenie do predošlého stavu 166 €
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 20 €
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 20 €

 

Položka 221
a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 33 €
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 66 €
b) Podanie žiadosti o
1. odklad zverejnenia prihlášky 17 €
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa 27 €
3. zápis ďalšieho pôvodcu úžitkového vzoru 17 €
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa úžitkového vzoru, pôvodcu úžitkového vzoru alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný úžitkový vzor 7 €
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný úžitkový vzor 7 €
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra úžitkových vzorov, za každý úžitkový vzor 17 €
7. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra 17 €
8. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra 17 €

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) bodu 2 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Položka 222
a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie patrí do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru 166 €
b) Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra 27 €
c) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov 50 €
d) Podanie žiadosti o prepis majiteľa úžitkového vzoru 33 €

 

Položka 223
Predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru
1. po prvý raz o tri roky 133 €
2. po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru 266 €
3. po druhý raz o tri roky 266 €
4. po druhý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru 531 €

Poznámka
Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky