Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Služby úradu » Vaše podnikanie

Štatút ceny Jána Bahýľa

Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, s cieľom prispieť k pozdvihnutiu vedecko-technickej tvorivosti na Slovensku a priemyselno-právnej ochrane jej výsledkov a propagovať hodnotné slovenské technické a dizajnérske riešenia, zriadil 1. júna 1999 „Cenu Jána Bahýľa“ (ďalej len „cena“), ktorou oceňuje fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike, ktoré sú pôvodcami alebo majiteľmi v Slovenskej republike platných ochranných dokumentov majúcich mimoriadnu technickú alebo dizajnérsku hodnotu.

Článok 2
UDEĽOVANIE CENY

 1. Cenu udeľuje predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") fyzickým osobám a právnickým osobám s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike za konkrétne mimoriadne hodnotné technické alebo dizajnérske priemyselnoprávne chránené riešenie platné na území Slovenskej republiky.
 2. Cena sa udeľuje pôvodcom a majiteľom, prípadne ich dedičom, jedného platného patentu alebo úžitkového vzoru alebo zapísaného dizajnu alebo zapísanej topografie polovodičového výrobku, prípadne platného patentu a úžitkového vzoru alebo iných viacnásobných kombinácií priemyselnoprávnej ochrany toho istého riešenia na Slovensku.
 3. Rozhodujúcim dňom pre posudzovanie platnosti ochranných dokumentov je 31. máj v kalendárnom roku, v ktorom sa cena udeľuje.
 4. Cenu tvorí medaila, diplom a finančná odmena.
 5. Výška finančnej odmeny je 1000 EUR (slovom: tisíc EUR) po zdanení v zmysle právnych predpisov platných v Slovenskej republike v každej z troch kategórií uvedených v čl. 3.
 6. Cena sa delí rovným dielom medzi pôvodcov a majiteľov v danej kategórii. Uvedené neplatí, ak aspoň jeden z pôvodcov a majiteľov je fyzická alebo právnická osoba majúca trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí – v takom prípade sa cena delí len medzi pôvodcov a majiteľov s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike.
 7. V prípade, že aspoň jeden z pôvodcov má trvalý pobyt v zahraničí, finančná odmena sa znižuje v pomere jeho pôvodcovského podielu doloženého vyhlásením o tomto podiele.
 8. V prípade, že aspoň jeden z majiteľov má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí, finančná odmena sa znižuje v pomere jeho majiteľského podielu doloženého vyhlásením o tomto podiele.
 9. Mená nositeľov ceny, číslo ochranného dokumentu a názov vynálezu, technického riešenia, dizajnu alebo topografie sa zverejňujú vo vestníku úradu a na webovej stránke úradu.
 10. Nositelia ceny majú právo túto skutočnosť vhodným spôsobom využiť na svoju propagáciu. Úrad ju vhodným spôsobom a so súhlasom nositeľa ceny môže využiť na propagáciu v SR a zahraničí.

Článok 3
KATEGÓRIE CENY

 1. Cena sa udeľuje v troch kategóriách:

  1. stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami,
  2. individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov,
  3. vysoké školy a výskumné centrá.
 2. S prihliadnutím na predložené návrhy a výsledky hodnotenia komisie, môže predseda úradu udeliť viacnásobnú cenu v rámci kategórie, resp. cenu neudeliť, pričom maximálny počet celkovo udelených ocenení nesmie prekročiť stanovený počet tri.

Článok 4
PREDKLADANIE NÁVRHU NA UDELENIE CENY

 1. Predkladateľom návrhu na udelenie ceny (ďalej len „návrh“) môže byť ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike.
 2. Návrh musí obsahovať:
  1. meno pôvodcu (-ov) a/alebo meno (názov) majiteľa (-ov) ochranného dokumentu a ich aktuálnu adresu,
  2. číslo a názov ochranného dokumentu,
  3. meno a adresu predkladateľa návrhu.
 3. Návrh, ktorý nebude spĺňať všetky požiadavky uvedené v bode 2 tohto článku, nebude akceptovaný.
 4. Návrh sa predkladá prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovej stránke úradu alebo v jednom písomnom vyhotovení na adresu: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Kancelária predsedu, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica vždy do 31. júla v kalendárnom roku hodnotenia.

Článok 5
DOPLNENIE NÁVRHU

 1. Navrhnutí na cenu do 30. augusta v kalendárnom roku hodnotenia doložia a potvrdia svojím podpisom:
  1. súhlas, resp. nesúhlas s hodnotením podaného návrhu,
  2. oboznámenie sa so štatútom Ceny Jána Bahýľa,
  3. úplnosť, pravdivosť a kompletnosť podkladov na hodnotenie, vrátane údajov o platnej priemyselnoprávnej ochrane,
  4. v prípade zástupcu tento doloží splnomocnenie, že je oprávnený zastupovať majiteľa (-ov) a pôvodcu (-ov).
 2. Navrhnutí na cenu do 30. augusta v kalendárnom roku hodnotenia predložia úradu podklady na posúdenie a hodnotenie návrhu súvisiace s ochranným dokumentom, a to najmä:
  1. prehľad a kópie slovenských a zahraničných ochranných dokumentov s potvrdením ich platnosti, vrátane preukázateľne udelených licencií na predmet ochranného dokumentu k 31. máju v kalendárnom roku hodnotenia,
  2. dôkazy alebo referencie (s uvedením kontaktných údajov) o rozsahu realizácie vynálezu, technického riešenia alebo dizajnu,
  3. odôvodnenie hospodársko-spoločenského významu vynálezu, technického riešenia alebo dizajnu v národnom alebo medzinárodnom kontexte z pohľadu minulosti, súčasnosti a budúcnosti (napr. vytvorenie nových pracovných príležitostí, zníženie energetických a iných nákladov, využitie druhotných surovín, prispenie k zlepšeniu alebo nezhoršovaniu životného prostredia, k bezpečnosti a ochrane zdravia, príspevok k stavu techniky a iné zreteľa hodné skutočnosti a pod.) doložené napr. certifikátom, hodnoverným dokladom alebo vyhlásením, finančnou analýzou, vyhodnotením technicko-ekonomických prínosov, citáciami z inej patentovej alebo nepatentovej literatúry, dokladovanými alebo opísanými skutočnosťami ako napr. nadväzujúci výskum, transfery, vytváranie spin-off-ov a pod.,
  4. kópie iných súvisiacich hodnotení a ocenení.
 3. Navrhnutí na cenu do 30. augusta v kalendárnom roku hodnotenia poskytnú úradu fotografie, zvukové alebo obrazové nahrávky alebo iné reklamné materiály v elektronickej forme, ktoré môžu byť využité na účely uvedené v čl. 2 ods. 11.

Článok 6
HODNOTIACA KOMISIA

 1. Hodnotiaca komisia (ďalej komisia) je 6-členná. Je zložená zo zástupcov:
  1. Ministerstva hospodárstva a výstavby SR,
  2. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  3. Ministerstva zdravotníctva SR,
  4. Slovenskej akadémie vied,
  5. vysokej školy,
  6. a úradu.
 2. Komisiu vymenúva predseda úradu na základe návrhov príslušných orgánov štátnej správy a organizácií.
 3. Predsedu komisie vymenúva predseda úradu.
 4. Členstvo a práca v komisii nie sú honorované.
 5. Pred oboznámením sa s návrhmi každý člen komisie svojím podpisom potvrdí vyhlásenie o oboznámení sa s týmto štatútom a o zachovaní mlčanlivosti o informáciách, týkajúcich sa jednotlivých návrhov a ich hodnotenia.

Článok 7
HODNOTENIE NÁVRHOV

 1. Hodnotia sa kompletné návrhy podané do 30. augusta v kalendárnom roku hodnotenia.
 2. Z hodnotenia sú vylúčené návrhy, ktoré už boli ocenené touto cenou.
 3. Z hodnotenia možno vylúčiť kedykoľvek do rozhodnutia o udelení ceny tie návrhy, u ktorých sa preukážu nepravdivé alebo neoverené podklady a informácie.
 4. V prípade nesúhlasu s hodnotením podaného návrhu sa riešenie nehodnotí a je vyradené z možnosti získania ceny.
 5. Návrhy posudzuje a hodnotí hodnotiaca komisia zložená z nezávislých odborníkov na základe návrhov a kompletných podkladov poskytnutých na účely hodnotenia.
 6. Každý člen komisie hodnotí návrhy samostatne. Záverečné hodnotenie návrhov je dané sčítaním hodnotení jednotlivých členov komisie.
 7. Hodnotenie jednotlivými členmi komisie je anonymné.
 8. S celkovým hodnotením, jeho výsledkom a poradím musí súhlasiť dvojtretinová väčšina členov komisie.
 9. Komisia predkladá výsledok hodnotenia návrhov predsedovi úradu v písomnej forme do 30. septembra v kalendárnom roku hodnotenia.
 10. V prípade akýchkoľvek pochybností si môže hodnotiaca komisia vyžiadať nezávislé odborné vyjadrenia a posúdenia kompletného návrhu od akéhokoľvek iného kompetentného alebo nezávislého subjektu.
 11. Hodnotiaca komisia môže vziať do úvahy aj vyjadrenie špecialistu úradu k technicko-inovačnej úrovni riešenia.
 12. 12. Kritériá hodnotenia sú uvedené v prílohe č. 1.

Článok 8
UDELENIE A ODOVZDANIE CENY

 1. O udelení či neudelení ceny rozhoduje predseda úradu s prihliadnutím na výsledky hodnotenia hodnotiacou komisiou do 15. októbra v kalendárnom roku hodnotenia.
 2. Navrhnutí na cenu budú oboznámení s rozhodnutím predsedu sumárnou tabuľkou záverečného bodového hodnotenia bez uvedenia mien členov hodnotiacej komisie.
 3. Rozhodnutie predsedu úradu o udelení či neudelení ceny je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
 4. Cenu slávnostne odovzdá predseda úradu alebo ním poverený zástupca do 30. októbra v kalendárnom roku hodnotenia.

Článok 9
ORGANIZAČNÉ A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE

 1. Organizátorom hodnotenia, udeľovania a odovzdávania ceny je úrad.
 2. Úrad zabezpečuje všetky administratívne, organizačné a výkonné práce súvisiace s vymenovaním a zasadnutím komisie, hodnotením návrhov, udeľovaním a odovzdávaním ocenení, s propagáciou ceny, evidenciou a archivovaním návrhov, ako aj:
  1. súhlas navrhnutých na cenu s možnosťou hodnotenia ich riešenia a možnosťou získania ocenenia,
  2. doplnenie návrhov,
  3. overenie prehľadu udelených a zapísaných slovenských ochranných dokumentov s právnym stavom vrátane do registra zapísaných licencií k 31. máju v kalendárnom roku hodnotenia ku každému návrhu,
  4. poskytnutie informácie o neplatnosti zahraničných ochranných dokumentov a licencií, ak úrad takúto informáciu má k 31. máju v kalendárnom roku hodnotenia ku každému návrhu,
  5. vyjadrenie špecialistu úradu podľa čl. 7 ods. 11,
  6. zabezpečenie nezávislých odborných vyjadrení a posudkov, ktoré si vyžiada komisia,
  7. posúdenie a vyhodnotenie návrhov komisiou.
 3. Finančné náklady spojené s prípravou a udelením ceny sú hradené z rozpočtu úradu.
 4. Úrad nehradí navrhnutým fyzickým a právnickým osobám náklady spojené s vypracovaním, predložením, doplnením, potvrdzovaním návrhu a účasťou na odovzdávaní ceny.

Článok 10
OCHRANA INFORMÁCIÍ

 1. Organizátor ani komisia nebudú - na prípadnú ujmu hodnotenia návrhu - požadovať údaje, ktoré navrhnutý na cenu pokladá za dôverné alebo predmet svojho výrobného alebo obchodného tajomstva.
 2. Predkladateľ návrhu môže požiadať v návrhu o utajenie svojho mena a kontaktov.
 3. Navrhnutý na cenu môže požiadať o nezverejnenie konkrétnych skutočností, ktoré sú uvedené v návrhu alebo v jeho doplnení.
 4. Mená predkladateľov návrhov, navrhnutých na cenu, obsah návrhov, ako aj hodnotenie a jeho výsledky sú až do udelenia ceny neverejné.
 5. Po odovzdaní ceny bude verejnosť oboznámená s návrhmi okrem častí podľa bodu 2. a 3. tohto článku formou uverejnenia oznamu vo vestníku a na webovej stránke úradu.

Článok 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu predsedu úradu.
 2. Tento štatút ruší metodický pokyn č. 2/6/2005 Štatút Ceny Jána Bahýľa a dodatok č. 1/2007 Štatút Ceny Jána Bahýľa dodatok č. 1.

V Banskej Bystrici, dňa 9. 7. 2010

Ing. Darina Kyliánová
predsedníčka    

Príloha 1

Kritériá hodnotenia k štatútu Ceny Jána Bahýľa

Kritérium Body
I. Ochranný dokument:
1. Patent udelený úradom 20
2. Každý ekvivalentný patent k patentu podľa bodu I. 1 udelený v zahraničí 5
3. Úžitkový vzor alebo dizajn alebo topografia (aj zhodný s I. 1.) zapísaný do registra úradu 10
4. Každý zápis ekvivalentného úžitkového vzoru alebo dizajnu alebo topografie k predmetu podľa bodu I. 3. v zahraničí 5
II. Využívanie:
1. Realizovaný patent v Slovenskej republike a/alebo v zahraničí doložený referenciami s kontaktmi 20
2. Realizovaný úžitkový vzor alebo dizajn alebo topografia v Slovenskej republike a/alebo v zahraničí doložený referenciami s kontaktmi 10
3. Aktívna licencia zapísaná do registra 10
III. Efekt z využívania
majiteľom ochranného dokumentu a/alebo z licencie zapísanej do registra doložený napr. certifikátom, finančnou analýzou, vyhodnotením technicko-ekonomických prínosov ap. do 20
IV. Príspevok k životnému prostrediu, bezpečnosti a zdraviu
doložený hodnoverným dokladom alebo vyhlásením do 10
V. Príspevok k stavu techniky
doložený napr. citáciami z inej patentovej alebo nepatentovej literatúry do 20
VI. Iné zreteľa hodné skutočnosti
dokladované alebo opísané (napr. rýchlosť realizácie, zamestnanosť, nadväzujúci výskum alebo inovácie, transfery, vytváranie spin-off-ov a pod.) do 20
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky