Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Správne poplatky - topografie polovodičových výrobkov

Správne poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

 

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba 16,50 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,50 €
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu 3 €
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu 50 €
Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní 66 €
b) uvedenie do predošlého stavu 166 €
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 20 €
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 20 €
Položka 227
a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov 166 €
b) Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových výrobkov na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie polovodičových výrobkov na iného majiteľa 27 €
2. zápis ďalšieho pôvodcu topografie polovodičových výrobkov 17 €
3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa topografie polovodičových výrobkov, pôvodcu topografie polovodičových výrobkov alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov, za každú prihlášku alebo zapísanú topografiu polovodičových výrobkov 7 €
4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov 7 €
5. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra topografií polovodičových výrobkov, za každú topografiu polovodičových výrobkov 17 €
6. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra 17 €
7. zápis záložného práva alebo zápis jeho zániku do registra 17 €
8. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra 17 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) bodu 2 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
 
Položka 228
Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov 133 €
 
 
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky