Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Produkty úradu » Časopis Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva - v súčasnosti jediné slovenské periodikum, ktoré sa zameriava na problematiku priemyselných a autorských práv. V odbornom časopise, ktorý vychádza so štvrťročnou periodicitou, sú uverejňované najmä pôvodné príspevky expertov v danej oblasti. V časopise nechýbajú diskusie a polemiky na aktuálne témy, informácie týkajúce sa judikatúry, profily úspešných vynálezcov a novátorov, recenzie, správy z ÚPV SR, z domova i zo zahraničia.

Objednávkový formulár

Redakčná rada časopisu

Predseda

Mgr. Bc. Miroslav Čellár

  JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
  Ing. Štefan Holakovský
  doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
  JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
  doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
   

Výkonná redaktorka

Ing. Elena Bobeková, PhD.
  tel.: 0908 676 865
  fax: 048 4300 402
  e-mail: elena.bobekova@indprop.gov.sk

Časopis vychádza 4x ročne

Adresa redakcie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  Švermova 43
  974 04 Banská Bystrica
   
  tel.: 0908 676 865
  fax: 048 4300 402
  e-mail: casopisDV@indprop.gov.sk

 

Časopis Duševné vlastníctvo v e-verzii

Od roku 2014 začal časopis Duševné vlastníctvo vychádza v elektronickej verzii (štyrikrát ročne), pričom na konci roka Úrad priemyselného vlastníctva SR vydá v tlačenej forme výber ťažiskových článkov uverejnených v príslušnom roku. Úrad chce takto vyjsť v ústrety i čitateľom, ktorí preferujú tlačenú verziu, a ide tiež o to, aby bol časopis Duševné vlastníctvo k dispozícii záujemcom napríklad v knižniciach a aj takto si udržal svoj kredit.

Periodikum je predplatiteľom distribuované v PDF formáte, cena jedného čísla je 3,50 €, ročné predplatné 14 €. Roční predplatitelia dostanú na konci roka výber ťažiskových článkov v tlačenej verzii zadarmo, ostatní záujemcovia si ho budú môcť kúpiť za 5 €. 

Pokyny pre prispievateľov

  1. Príspevky posielajte v tlačenej alebo elektronickej podobe ako súbor MS Word spracované tak, aby bola jasná grafická úprava textu (titulok, autor, podtitulky, zvýraznenie niektorých častí textu).
  2. Obrázky, tabuľky, grafy posielajte osobitne ako obrázkové súbory vo formáte jpg alebo tif.
  3. Elektronické súbory posielajte na diskete, CD-ROM-e alebo elektronickou poštou.
  4. Maximálny rozsah príspevku je 15 normostrán. V prípade, že je príspevok dlhší, redakcia ho so súhlasom autora môže rozdeliť na viacej častí, ktoré budú uverejňované postupne.
  5. Redakcia si vyhradzuje právo výberu príspevkov.
  6. Nezverejnené rukopisy sa vracajú len na požiadanie autora.

Archív časopisu Duševné vlastníctvo 

 
 
 
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky