Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Správne poplatky - dodatkové ochranné osvedčenia

Správne poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

 

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba 16,50 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,50 €
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 

Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu 3 €
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu 50 €
 
Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní 66 €
b) uvedenie do predošlého stavu 166 €
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 20 €
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 20 €

 

Položka 216
a) Podanie patentovej prihlášky
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 27 €
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 53 €
b) Podanie žiadosti o
1. dodatočné priznanie práva prednosti 66 €
2. dodatočné uznanie prioritného dokladu 66 €
3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 20 €
4. zápis prevodu alebo prechodu patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa do registra 27 €
5. zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu do registra 17 €
6. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa patentovej prihlášky, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 7 €
7. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa patentovej prihlášky alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 7 €
8. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každý patent 17 €
9. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra 17 €
10. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra 17 €
11. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra 17 €
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky
1. do 10 uplatnených patentových nárokov 116 €
2. za každý ďalší uplatnený patentový nárok 17 €
d) Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov 66 €
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres 7 €
e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 166 €
f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá v platnom znení. 100 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
 
Poznámka
Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.
 
Položka 217
a) Podanie žiadosti o určenie, či riešenie patrí do rozsahu patentu 166 €
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu 50 €
c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu 50 €
d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia 50 €
e) Podanie návrhu na odňatie a prepis patentu alebo patentovej prihlášky 33 €
 
Poznámka:
Ak podania podľa písmen a) až d) sú predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom patentovej prihlášky a upravené vo formáte "doc", alebo vo formáte "rtf" s použitými základnými typmi písma, prí-padným predložením obrazových častí vo formáte "tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky