Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Materiály súvisiace s činnosťou úradu

Plán boja proti korupcii Úradu priemyselného vlastníctva SR

Plán boja proti korupcii Úradu priemyselného vlastníctva SR vychádza zo Strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike schváleného vládou SR.

Plán boja proti korupcii Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ÚPV SR alebo úrad) obsahuje organizačné a technické opatrenia smerujúce k prevencii a eliminácii korupcie pri výkone činností v ÚPV SR. V materiáli sú identifikované možné problémové oblasti výskytu korupčného správania zamestnancov ÚPV SR, navrhnuté spôsoby ich riešenia, resp. eliminácie, s určením termínu a osobnej zodpovednosti za realizáciu navrhovaného riešenia.

Úrad priemyselného vlastníctva SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva, vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov. Spracováva, udržiava a sprístupňuje ústredný fond priemyselnoprávnej literatúry, dokumentácie a dostupných informačných zdrojov a poskytuje verejnosti informácie a informačné služby z oblasti priemyselného vlastníctva. Úrad vykonáva odborné skúšky patentových zástupcov, vydáva osvedčenia o úspešnom absolvovaní odborných skúšok patentových zástupcov a vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory patentových zástupcov.

ÚPV SR nemá sústavu podriadených orgánov a organizácií. Neudeľuje licencie, koncesie a povolenia, ani príspevky a dotácie.

Plán boja proti korupcii Úradu priemyselného vlastníctva SR (.pdf, 72,1 kB) (platný od 10.4.2017)

Správa o plnení Plánu boja proti korupcii UPV SR za I polrok 2016 (.pdf, 67 kB)


Vaše podozrenie na korupčné správanie súvisiace s činnosťou ÚPV SR môžete oznámiť na e-mail: korupcia@indprop.gov.sk

 


Plán boja proti korupcii Úradu priemyselného vlastníctva SR (.pdf, 84,5 kB)
(platný od 01.03.2016 do 9.4.2017)

Plán boja proti korupcii Úradu priemyselného vlastníctva SR (.pdf, 85,7 kB)
(platný od 15.06.2015 do 29.02.2016)

Plán boja proti korupcii Úradu priemyselného vlastníctva SR (.pdf, 86 kB)
(platný od 01.05.2014 do 14.06.2015)

Akčný plán boja proti korupcii Úradu priemyselného vlastníctva SR (.pdf, 48 kB)
(platný do 30.04.2014)

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky